Let op! U gebruikt een sterk verouderde browserversie.

Deze browser heeft veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden van deze en andere websites weergeven.
Lees meer over het upgraden van uw browser .

Algemene voorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN CONSUMENTEN

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden Kliksafe B.V. (hierna ook ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

Aansluiting De door Kliksafe ter beschikking gestelde voorzieningen die het mogelijk maken, gebruik te maken van een Dienst door middel van het Netwerkaansluitpunt.
Aanvraag Schriftelijk of elektronisch aanbod van een Klant aan Kliksafe tot het afnemen van Diensten en/of Zaken.
Consument Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dienst Alle door en/of namens Kliksafe aan Klant te leveren c.q. ter beschikking te stellen diensten c.q. werkzaamheden en de daarvoor benodigde Zaken, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet uitgezonderd tot ‘Internet Access’, zijnde een Dienst waarmee toegang tot het Internet kan worden verkregen (en onder meer bellen via internet mogelijk is), al dan niet op basis van de DSL-transmissietechniek, glasvezeltechniek en mobiele transmissietechniek.
Intellectuele Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee verwante rechten, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, modelrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten.
Internet Het geheel aan gekoppelde netwerken van Kliksafe en derden.
IP Internet Protocol, een protocol dat communicatie via het Internet mogelijk maakt.
Klant Iedere consument met wie Kliksafe een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan.
Kliksafe De besloten vennootschap Kliksafe B.V. gevestigd te Nunspeet.
Leverancier Iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Kliksafe.
Netwerk De technische infrastructuur, inclusief de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringapparatuur, transmissiesystemen en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.
Netwerkaansluitpunt Fysiek punt waarop een Klant de toegang tot het Netwerk wordt geboden.
Overeenkomst Iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen ter zake de levering van Diensten of Zaken, of ter zake de verstrekking van licenties, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst(en).
Partijen Klant en/of Kliksafe.
Randapparatuur Alle apparaten, die bestemd zijn om rechtstreeks op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, of die kunnen dienen voor interactie met een openbaar telecommunicatienetwerk en/of het Netwerk via directe of indirecte aansluiting op een Netwerkaansluitpunt ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie. Voor Internet Access is dit alle apparatuur die als onderdeel van Internet Access op locatie bij de in de dienstbeschrijving Internet Access gedefinieerde Eindgebruiker wordt geïnstalleerd.
Schriftelijk Schriftelijke correspondentie, waaronder mede begrepen e-mailberichten. E-mailberichten aan Kliksafe kunnen uitsluitend worden gezonden aan algemeen@kliksafe.nl, tenzij Kliksafe een ander e-mailadres schriftelijk bekendmaakt. De door Kliksafe opgeslagen versie van het betreffende bericht geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.
Software Computerprogrammatuur in executable code, van Kliksafe of haar Leveranciers.
Toegangscode Unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor de Klant die Kliksafe ter beschikking stelt aan de Klant teneinde toegang te verkrijgen tot een Dienst.
Voorzieningen Faciliteiten, waaronder mede begrepen Zaken en voor zover van toepassing het Netwerkaansluitpunt, ten behoeve van de (op)levering van een Dienst die door Kliksafe worden gebruikt en/of ter beschikking gesteld aan de Klant.
Website De website www.kliksafe.nl of enige andere website onder beheer van Kliksafe, die wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van  Zaken en/of Diensten, of informatie daarover.
Zaken Apparatuur, Randapparatuur en andere zaken (waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot Software) van Kliksafe of haar Leveranciers, alsmede bepaalde eventueel door of namens Kliksafe te leveren of geleverde documentatie ter zake.

Een en ander al dan niet met hoofdletter, en al dan niet in enkelvoud of meervoud.


Artikel 2.
Algemeen

2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, orders en Overeenkomsten ter zake Zaken en/of Diensten met betrekking tot consumenten zijn deze Voorwaarden van toepassing. Op afwijkingen en/of aanvullende bedingen kan door een Klant slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met Kliksafe. Aanvaardingen van dergelijke bedingen geldt enkel voor die betreffende overeenkomst waarvoor die afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn overeengekomen en laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

2.2 Deze Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere Voorwaarden, of enige andere voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van Voorwaarden of enige andere voorwaarden die door de Klant mogelijk worden gehanteerd of waarnaar door Klant wordt verwezen, wordt door Kliksafe uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij uitdrukkelijk door Kliksafe anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Klant eindigt of wordt beëindigd, blijven deze Voorwaarden de betrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst nodig is.

2.5 Op Zaken en/of Diensten van een Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij Kliksafe en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door Kliksafe, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd met de Zaken. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en Kliksafe om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

 

Artikel 3. Wijziging Voorwaarden

3.1 Kliksafe heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen, en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren; dit geldt eveneens ten aanzien van reeds met de Klant gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door Kliksafe te bepalen datum. Kliksafe zal een minimum periode van 30 dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Indien Kliksafe geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van 30 dagen na datum van bekendmaking.

3.2 In geval van wijzigingen van de Voorwaarden die:
(i) Kliksafe het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of
(ii) Kliksafe de bevoegdheid te verlenen een Dienst of Zaak ter beschikking te stellen c.a. te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt,
Is de Klant die een Consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd om de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde hij dit binnen een periode van 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk aan Kliksafe bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzigingen of aanvullingen op de Voorwaarden ten gevolge van wijzigingen in relevante wet- en/of regelgeving.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Alle door Kliksafe uitgebrachte offertes/aanbiedingen, in welke vorm en onder welke naam dan ook, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Aanvraag, een en ander behoudens voor zover in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is aangegeven. Indien er geen geldigheidsduur is aangegeven, geldt een offerte/aanbieding voor maximaal 14 kalenderdagen, waarna die van rechtswege komt te vervallen.

4.2 De Overeenkomst tussen Kliksafe en Klant komt in alle gevallen eerst tot stand ofwel
(i) op het moment van schriftelijke bevestiging van Aanvraag door Kliksafe, ofwel
(ii) op de dag dat Kliksafe met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, ofwel
(iii) op een nader overeengekomen tijdstip, al naar gelang welk van de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) aangeduide situatie zich als eerste voordoet.

4.3 Kliksafe kan de Aanvraag van de klant weigeren indien sprake is van de volgende gevallen:
(i)  de Klant niet binnen het verzorgingsgebied van Kliksafe woont of is gevestigd;
(ii) Kliksafe de Dienst en/of Zaken niet in de benodigde kwaliteit kan leveren op de locatie van de Klant;
(iii) de Klant minderjarig is;
(iv) de Klant niet beschikt over een bankrekeningnummer;
(v) de Klant bij Kliksafe een betaalachterstand heeft;
(vi) er voldoende aanleiding is te veronderstellen dat de Klant niet kredietwaardig is;
(vii) Kliksafe gegronde redenen heeft om de Aanvraag te weigeren.

4.4 Na aanvaarding door Kliksafe van de Aanvraag van de Klant is onverwijlde herroeping door Kliksafe mogelijk, indien onverwijld na aanvaarding een situatie zoals genoemd in 3. zich voordoet. Door herroeping komt geen Overeenkomst tot stand en is Kliksafe verplicht al hetgeen zij reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen.

4.5 Indien de Klant de Overeenkomst of zijn Toegangscode wil wijzigen, kan hij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Kliksafe, voor zover dit niet via het Internet zelf geregeld kan worden. Indien het verzoek door Kliksafe gehonoreerd wordt, gaat de wijziging in op de dag van verzending door Kliksafe van de bevestiging hiervan aan de Klant of op een ander door Kliksafe aan te geven tijdstip.

4.6 Kliksafe behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Klant is niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

Artikel 5 Ontbindingsrecht

5.1 Als een Overeenkomst met een Klant telefonisch is aangegaan of door een Aanvraag via www.kliksafe.nl, dan kan de Klant de Overeenkomst veertien kalenderdagen na de ingangsdatum daarvan schriftelijk herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Zaken door Klant of op de dag na ontvangst van de Zaken door een aan Kliksafe bekend gemaakte locatie. Ingeval van een Dienst, gaat deze bedenktermijn in op de dag na het tot stand komen van de Overeenkomst.

5.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten tot de door Kliksafe bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de Klant, is begonnen binnen de termijn van veertien kalenderdagen.

5.4 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.5 Indien de Klant een bedrag heeft betaald, zal Kliksafe dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Indien de Klant een product retourneert, zal Kliksafe het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.

5.6 Bij terugbetaling zal Kliksafe gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Klant aangeeft dat Kliksafe een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.

5.7 Klant is verplicht als een goed huisvader voor de Zaken te zorgen en deze te onderhouden conform de voor de Zaken geldende onderhoudsvoor­schrif­ten. Het risico van verlies of beschadiging van de Zaken gaat over op Klant zoals bepaald in Artikel 15 en blijft bij de Klant tot het moment van terugbezorging van de Zaken bij Kliksafe en de Zaken door Kliksafe zijn ontvangen.

5.8 Klant is verplicht om niet-functioneren, verlies of beschadiging van de Zaken onverwijld aan Kliksafe te melden.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst geldt voor bepaalde tijd van één jaar, tenzij anders is overeengekomen. Na verloop van één jaar wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en kan de Klant de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Klant kan de Overeenkomst schriftelijk, telefonisch en elektronisch via de Klantenservice of Mijn Kliksafe te allen tijde opzeggen.

6.2 Als een Klant de Overeenkomst wil beëindigen voor afloop van de bepaalde tijd, dan is de Klant het resterende bedrag verschuldigd dat de Klant betaald zou hebben tot aan het einde van de Overeenkomst, behalve in het geval de Klant de Overeenkomst mag beëindigen op grond van de Voorwaarden of de wet.

6.3 Als datum van opzeggen geldt de dag waarop Kliksafe de opzegging heeft ontvangen. Kliksafe informeert de Klant schriftelijk of elektronisch over de ontvangst van de opzegging en van de datum waarop de Overeenkomst wordt beëindigd.

6.4 Kliksafe kan een Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Dienst opschorten en zonder schadeplichtig te zijn, als:
(i) de Klant in strijd handelt met de Voorwaarden en of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming van de Klant de maatregel van Kliksafe rechtvaardigt;
(ii) dit volgt uit een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel of als dit noodzakelijk is ter bescherming van de integriteit en de veiligheid van het Netwerk en de Dienst, of de apparatuur van de Klant; of
(iii) de Klant onder bewind of curatele is gesteld; of
(iv) voor de Klant een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend.

Artikel 7 Informatieplichten Kliksafe

7.1 Kliksafe draagt er zorg voor dat de Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Klant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Klant of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

7.2 Onverminderd eventueel voor Kliksafe bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Voorwaarden te bewaren, is Kliksafe niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor Klant toegankelijk te houden.

7.3 Alle door Kliksafe genoemde en/of met Kliksafe overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Kliksafe bekend waren. Kliksafe spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen; de enkele overschrijding van een voornoemde termijn of planning is geen toerekenbare tekortkoming van Kliksafe. Indien overschrijding ervan dreigt of reeds bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.4 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een offerte of aanbieding van Kliksafe vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Kliksafe en dienen op eerste verzoek (in geval van offline verzending: franco) aan Kliksafe te worden geretourneerd. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliksafe niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld worden.

7.5 Kliksafe is niet gehouden de Klant op eigen initiatief te informeren en te adviseren over de geschiktheid van Zaken en Diensten voor de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 8. Medewerking Klant

8.1 Klant verplicht zich steeds alle toegang, faciliteiten, apparatuur, (licenties op) programmatuur, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke Kliksafe voor de behoorlijke uitvoering van enige Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan Kliksafe in rekening te brengen. Klant zal tevens alle, voor de behoorlijke uitvoering van enige Overeenkomst, benodigde en adequate medewerking verlenen en instructies (van veiligheid- en andere relevante onderwerpen) geven aan Kliksafe, eveneens zonder hiervoor kosten aan Kliksafe in rekening te brengen.

8.2 Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 8.1, dan heeft Kliksafe in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft Kliksafe het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart Kliksafe voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

8.3 Klant staat in voor de juistheid van de omschrijving van iedere door hem verstrekte opdracht, aanvraag voor offerte en voor alle overige informatie op basis waarvan Kliksafe de Overeenkomst met Klant aangaat en de Overeenkomst uitvoert.

8.4 Als de Klant die een Aanvraag indient, niet de eigenaar is van het bij de Klant in gebruik zijnde (deel van een) gebouw of woning waarin de Aansluiting zich bevindt of waar deze wordt aangelegd, dan staat deze Klant er tegenover Kliksafe voor in dat de eigenaar van de Aansluiting akkoord is met de indiening van die Aanvraag en de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9 De Aansluiting

9.1 Kliksafe zal zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Aansluiting (op) te leveren of operationeel beschikbaar te maken. Indien er voor de aanleg van de Aansluiting bij de Klant bijzondere voorzieningen worden getroffen, al dan niet op verzoek van de Klant, dan kan Kliksafe daarvoor kosten in rekening brengen bij de Klant. Kliksafe zal de Klant vooraf op de hoogte brengen van deze kosten.

9.2 Alleen Kliksafe en door Kliksafe ingeschakelde derden zijn bevoegd werkzaamheden te (laten) verrichten of veranderingen te (laten) aanbrengen aan de Aansluiting, het Netwerk inclusief de Apparatuur.

9.3 Kliksafe is gerechtigd de Aansluiting tot stand te brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht. Indien mogelijk, zal Kliksafe daarbij rekening houden met de redelijke verzoeken van de Klant.

9.4 De Klant zal aanwijzingen van Kliksafe betreffende de (op)levering van de Aansluiting opvolgen.

Artikel 10. Verhuizing

10.1 Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het woonadres van de Klant of het adres waar de Dienst wordt geleverd.

10.2 De Klant dient minimaal een maand van tevoren zijn nieuwe adres schriftelijk of elektronisch aan Kliksafe mede te delen. De Klant kan zijn Aansluiting mee laten verhuizen naar een nieuw adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden. Het bepaalde in Artikel 4.3 is overeenkomstig van toepassing. De Klant dient de Randapparatuur te demonteren en mee te nemen naar het nieuwe adres. Het is de Klant niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in het Netwerkaansluitpunt of deze te (laten) verplaatsen, behoudens met instemming van Kliksafe.

10.3 Kliksafe stelt in overleg met de Klant vast wanneer de verhuizing van de Aansluiting zal plaatsvinden. Indien de Aansluiting op het nieuwe adres, op het vastgestelde tijdstip, niet werkend wordt opgeleverd, is Kliksafe niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de Aansluiting vastgesteld.

10.4 De Overeenkomst loopt tijdens en na de verhuizing door. De Klant blijft gehouden de overeengekomen vergoedingen te betalen als er aan de verhuizing van de Aansluiting redelijkerwijs kosten verbonden zijn.

Artikel 11. Diensten

11.1 Voor elke Aansluiting kunnen Overeenkomsten voor verschillende Diensten worden aangegaan, mits deze Diensten via die Aansluiting kunnen worden geleverd.

11.2 Kliksafe is gerechtigd toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces, al dan niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks noodzakelijk is in het kader van:
(i) overmacht,
(ii) tijdelijk technisch onderhoud door c.q. namens Kliksafe,
(iii) het bepaalde in artikel 9.4, of
(iv) (ander) excessief, oneigenlijk c.q. disproportioneel gebruik door de Klant.
De Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Ingeval van dergelijke maatregelen sub (iii) of sub (iv) in voornoemde zin, is het uitgangspunt van Kliksafe dat de overlast voor alle overige Klanten in hun geheel, redelijkerwijs zoveel mogelijk wordt beperkt. In geval van dergelijke maatregelen sub (i) of sub (ii) in voornoemde zin, is het uitgangspunt van Kliksafe dat de overlast voor de Klant, maar bovenal voor alle Klanten in hun geheel, redelijkerwijs zoveel mogelijk wordt beperkt.

11.3 Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid en behoudens een eventuele creditering, blijft de verplichting tot betaling van de vergoeding(en) door de Klant onverkort van toepassing.

11.4 Kliksafe is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst en/of de Toegangscode door te voeren, indien zulks nodig mocht blijken of een verbetering van de Dienst oplevert. Kliksafe zal de Klant hierover voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf informeren indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor de Klant nadelig beïnvloeden.

11.5 Kliksafe is gerechtigd de toegang tot de Dienst te blokkeren dan wel anderszins maatregelen te treffen ten aanzien van de Klant, indien zulks noodzakelijk is om misbruik te voorkomen, de Klant en zijn (persoons)gegevens te beschermen, om onrechtmatig gebruik van de Dienst (verder) te voorkomen, of op last van daartoe bevoegde autoriteiten.

11.6 Kliksafe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Klant ook onverlet.

Artikel 12. Beschikbaarheid van de Diensten

12.1 Kliksafe spant zich er voor in de Diensten te allen tijde beschikbaar te houden voor de Klant. Kliksafe kan echter niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

12.2 Indien de Klant een storing in de Diensten constateert, dient de Klant dit zo snel mogelijk te melden bij Kliksafe, zodat Kliksafe de storing kan verhelpen.

12.3 Indien één of meerdere Diensten langer dan 12 uur onafgebroken niet beschikbaar zijn, heeft de Klant recht op een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 1/30 deel van de maandelijkse betaalverplichting per 24 uur, dat de Dienst(en) niet beschikbaar zijn.

12.4 Het recht op vergoeding zoals in het voorgaande lid is genoemd, is alleen van toepassing indien de Klant woont in het gebied dat door de storing is getroffen, de storing binnen zes uur na intreden aan Kliksafe meldt en indien de storing niet het gevolg is van oorlog, terroristische aanslagen, rampen, overstromingen en molest. Tevens is uitgezonderd de situatie dat Kliksafe noodzakelijk onderhoud moet plegen als gevolg waarvan de Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Artikel 13. Gebruik van de Diensten

13.1 De Klant zal alle door Kliksafe kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Voorwaarden, de Overeenkomst en anderszins door Kliksafe meegedeeld (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins), in acht nemen. Hieronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen, veranderen van wachtwoorden, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid dataverkeer van de Klant, het schonen van informatie etc.

13.2 De Klant is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Klant verwacht mag worden. De Klant zal bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Kliksafe geschaad worden.

13.3 De Dienst is enkel geschikt voor het gebruik door en voor een Consument. De Klant garandeert dat de Dienst enkel op deze wijze wordt gebruikt. Kliksafe is niet aansprakelijk voor schade die met betrekking tot gebruik hiermee in strijd is.

13.4 De Klant zal de Dienst noch enige Zaak – op welke wijze dan ook – gebruiken of laten gebruiken voor het verrichten en/of mogelijk maken van onrechtmatige handelingen, van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. De volgende handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd c.q. onrechtmatig gebruik aangemerkt:
(i) inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Kliksafe, Leveranciers en andere derden, diefstal, onrechtmatige c.q. strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, onrechtmatige c.q. strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, godslasterlijke of haatdragende teksten en/of afbeeldingen, beledigende uitingen, mailbommen en degelijke;
(ii) computervredebreuk (‘hacken’), handelingen ter voorbereiding daarop (zoals ‘poortscannen’);
(iii) vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
(iv) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
(v) het zich verschaffen van toegang tot het Internet of tot andere Netwerken door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden;
(vi) het zich verschaffen van toegang tot (delen) van het Internet of Netwerken waarvan het duidelijk is dat deze toegang niet voor de Klant of de gebruiker van de Dienst open staat;
(vii) het verzenden van zogenaamde spam, malware en phishing.

13.5 Het is de Klant niet toegestaan (i) processen in gang te zetten, (ii) processen te laten voortbestaan of (iii) werkwijze te hanteren, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet onevenredig hindert of het overige gebruik van de Dienst onredelijk nadelig beïnvloedt. Hieronder zijn mede begrepen doch niet uitgezonderd de bepalingen uit de meest recente ‘Fair Use Policy’, zoals in Artikel 24 is opgenomen.

13.6 Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kliksafe, niet toegestaan (onderdelen van) een Netwerk of andere gebruikers, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst.

13.7 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, ook als de Dienst door een ander wordt gebruikt, tenzij de Klant aantoont dat het gebruik door de ander jegens hem onrechtmatig was en de Klant verder ook geen enkel verwijt gemaakt kan worden ten aanzien van dat gebruik of de mogelijkheid tot dat gebruik. De Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn Toegangscode en e-mailadres.

13.8 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het incidenteel en kortdurend ter beschikking stellen van de Dienst aan derden om niet is wel toegestaan.

13.9 Aan de Klant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie verstrekt om de in de Apparatuur aanwezige Software te gebruiken voor de Dienst en/of de Zaak. De Klant is akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Software en de bijbehorende zaakspecificaties. Indien de Klant niet akkoord is met de licentievoorwaarden, dient hij dit onverwijld schriftelijk te melden aan Kliksafe, dient hij de Software te de-installeren en de Software met toebehoren aan Kliksafe retour te zenden. Indien hierdoor het gebruik van de Dienst en/of Zaak (deels) onmogelijk wordt, komt dit volledig voor risico en rekening van de Klant.

13.10 Het is de Klant niet toegestaan om de Software, of gedeeltes daarvan, openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor normaal gebruik daarvan en de Voorwaarden en de betreffende licentievoorwaarden dat uitdrukkelijk toestaan.

13.11 Kliksafe mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat Kliksafe aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door gebruik van de Dienst wordt opgeslagen en/of doorgegeven. Indien de Klant in strijd handelt met dit artikel, of indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de Klant in strijd met één van deze bepalingen handelt, is Kliksafe gerechtigd hem de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Dienst (gedeeltelijk) af te sluiten, zijn e-mailaccount af te sluiten, de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen of de Overeenkomst in of buiten rechte te ontbinden en/of andere maatregelen te nemen om het gebruik in strijd met deze bepalingen te voorkomen. De Klant kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of op een schadevergoeding. Deze maatregelen ontslaan de Klant ook niet van zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.

13.12 De Klant is aansprakelijk voor iedere schade die, al dan niet volledig en al dan niet direct, door de Zaken, software, applicaties en data van de Klant zijn veroorzaakt aan goederen of de goede naam van Kliksafe. Onder deze schade valt ook de gevolgschade die Kliksafe lijdt ten gevolge van storingen en/of onderbrekingen in haar bedrijfsvoering en/of het leveren van de Dienst. De Klant vrijwaart Kliksafe voor iedere aansprakelijkheid voor schade die, al dan niet volledig, door de zaken, software, applicaties en data van de Klant zijn veroorzaakt. Kliksafe kan van de Klant verlangen dat hij zich verzekert tegen de schade als genoemd in dit artikel. Indien de Klant hiermee in verzuim blijft, is in het bijzonder artikel 13.12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten of Zaken, met inbegrip van alle wijzigingen en/of uitbreidingen daarvan, berusten en blijven uitsluitend berusten bij Kliksafe en/of haar Toeleveranciers.

14.2 Klant is gehouden om iedere schriftelijke mededeling die inhoudt dat een Zaak, Dienst of enige Software inbreuk maakt op een of meer rechten van derden, onmiddellijk schriftelijk aan Kliksafe melden en de afhandeling van de zaak in of buiten rechte volledig over te laten aan Kliksafe en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie te verschaffen.

14.3 Indien het gebruik van enig Zaak, Dienst en/of enige Software wordt beperkt of verboden omdat komt vast te staan dat die naar Nederlands recht inbreuk opleveren op enige Intellectuele Eigendomsrecht van derden, zal Kliksafe naar eigen keuze:
(i) de Zaak, de Dienst, en/of de Software vervangen door een gelijkwaardig Zaak, dienst of software die geen inbreuk maakt op rechten van derden, of
(ii) de Zaak, de Dienst, en/of de Software zodanig wijzigen of aanpassen dat de Zaak, de Dienst of software geen inbreuk meer maakt/maken op die betreffende rechten van derden, of
(iii) voor de Zaak, de Dienst, en/of de Software alsnog een (sub)licentie verwerven voor de Klant, of
(iv) de Overeenkomst met Klant schriftelijk al dan niet gedeeltelijk ontbinden.

14.4 Binnen het kader van Artikel 21 vrijwaart Kliksafe Klanten tegen schade veroorzaakt door aanspraken van derden met de strekking dat enige Zaak, Dienst en/of enige Software inbreuk naar Nederlands recht oplevert op rechten van dergelijke derden (inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten van die derden), voor zover in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat Kliksafe voor deze inbreuken verwijt valt te maken. Deze verplichting tot vrijwaring komt echter te vervallen indien de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen die zijn aangebracht door of namens Klanten, door gebruik in combinatie met niet door Kliksafe ter beschikking gestelde Zaken of Diensten c.q. software of als gevolg van gebruik op andere wijze dan daarvoor ter beschikking gestelde Zaken of Diensten of Software zijn ontwikkeld of bestemd.

14.5 Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Kliksafe materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

 Artikel 15. Levering

15.1 Zaken worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

15.2 Aan de leveringsplicht van Kliksafe zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kliksafe geleverde Zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Klant, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

15.3 Indien een Zaak tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

15.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. Zodra de te leveren Zaken op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, waaronder dus ook de situatie als genoemd in artikel 15.2 is begrepen, gaat het risico, waar het deze Zaken betreft, over op de Klant.

15.5 Klant is verplicht om Kliksafe binnen 48 uur op de hoogte te stellen, indien Klant onjuiste Zaken heeft ontvangen of als de Zaken beschadigd zijn of op andere wijze niet voldoen.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 De door Kliksafe aan Klant geleverde Zaken blijven eigendom van Kliksafe, zolang Klant de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren Zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Kliksafe op Klant heeft wegens tekortschieten in een nakoming van de Overeenkomsten ter zake van geleverde of te leveren Zaken.

16.2 Indien Klant tekort komt in een nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst(en) of indien Kliksafe goede gronden heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is Kliksafe bevoegd de aan Overeenkomst geleverde Zaken terug te nemen. Daartoe zal Klant aan Kliksafe op eerste verzoek toegang verlenen tot de onderneming dan wel de locatie waar deze Zaken zich bevinden. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Klant beslag wordt gelegd, indien Klant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd of uitgesproken of Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien Klant enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

16.3 Indien derden pretenderen rechten te hebben ten aanzien van door Kliksafe aan Klant geleverde doch nog niet betaalde Zaken, dient Klant Kliksafe binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Kliksafe is in dat geval gerechtigd om de betreffende Zaken bij Klant weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan, zonder dat leverancier gehouden is tot betaling aan Klant van enige vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het weg (laten) halen en terugnemen van die Zaken.

16.4 Indien Klant met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden in verzuim is, is Kliksafe gerechtigd de Zaken te allen tijde terug te nemen, onverminderd het recht van Kliksafe op volledige schadevergoeding van Klant wegens de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 17. Tarieven

17.1 Op offertes en Overeenkomsten tussen Kliksafe en de Klant zijn de gebruikelijke door Kliksafe te hanteren tarieven/prijzen van toepassing. Informatie aangaande de toepasselijke tarieven/prijzen wordt op verzoek door Kliksafe aan de Klant toegezonden.

17.2 Indien de Klant een aantal uren vrij gebruik van de Dienst is overeengekomen en dit aantal overschrijdt, brengt Kliksafe de Klant hiervoor het geldende uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.

17.3 Indien een Overeenkomst ingaat in de loop van een kalendermaand, worden de vaste vergoeding/kosten en het aantal overeengekomen uren vrij gebruik van de Dienst, zoals opgenomen in de Overeenkomst, pro rata (evenredig) berekend.

17.4 Kliksafe is gerechtigd ieder jaar de op dat moment geldende tarieven/prijzen aan te passen, dit conform consumenten prijsindex met peil 2018=100 zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). De prijsverhoging volgens deze index levert geen grond voor de Klant om de Overeenkomst te beëindigen. Kliksafe is daarnaast gerechtigd de tarieven/prijzen nader te verhogen, in welk geval zij de Klant hiervan 30 dagen voor het intreden daarvan op de hoogte stelt.

17.5 Alle door Kliksafe gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en vervoerskosten.

Artikel 18. Betaling

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden door de Klant aan Kliksafe verschuldigde bedragen maandelijks door middel van automatische incasso van de bankrekening van de Klant afgeschreven.

18.2 De Klant is verplicht Kliksafe te machtigen een automatische incasso te kunnen uitvoeren. De Klant is verplicht binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, alle daartoe benodigde correcte en volledige gegevens aan Kliksafe te verstrekken.

18.3 Indien de Klant niet tijdig (via automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert Kliksafe hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van veertien dagen, na factuurdatum. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

18.4 Vanaf de datum van het verzuim is de Klant over al hetgeen hij aan Kliksafe verschuldigd is, rente verschuldigd van 0,7% per maand of gedeelte van de maand over de vervallen bedragen vanaf de vervaldatum tot en met de datum der algehele betaling. In het geval de wettelijke rente (tijdelijk) hoger mocht zijn dan de contractuele rente, is de wettelijke rente over die periode verschuldigd.

18.5 De dag nadat Klant in verzuim is geraakt, is Klant de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

18.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliksafe is het Klant niet toegestaan enige schuld aan Kliksafe te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Kliksafe aan Klant.

18.7 Kliksafe is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar de Klant te doen uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan Kliksafe zekerheid verlangen. De Klant heeft in dat geval recht op inzage van de uitkomsten van het kredietwaardigheidsonderzoek.

Artikel 19. Beveiliging & Persoonsgegevens

19.1 De wijze waarop Kliksafe persoonsgegevens verwerkt, is opgenomen in de privacyverklaring. Deze is integraal gepubliceerd op de website van Kliksafe.

19.2 Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Toegangscode, dient hij zulks onverwijld aan Kliksafe te melden, zowel telefonisch (bij de servicedesk) als schriftelijk.

Artikel 20. Reclames

20.1 Alle reclames ter zake gebreken of tekortkomingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden dienen Klanten binnen 30 dagen na ontdekking van die gebreken of tekortkomingen of nadat deze ontdekt hadden kunnen zijn doch uiterlijk binnen drie maanden na levering van de Zaken als bedoeld in Artikel 15 danwel voor wat betreft de Diensten na de dag waarop met de uitvoering van de overeengekomen Diensten is begonnen, schriftelijk aan Kliksafe te worden gemeld onder opgave van het/de hoegenaamd gebrekkige Zaak of Dienst, een deugdelijke beschrijving van het gebrek en het betreffende factuurnummer. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om enige reclames in te dienen.

20.2 Nadat Kliksafe een correct ingediende reclame heeft ontvangen, zal Kliksafe een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Klant dient toe te staan dat Kliksafe, haar werknemers of in haar opdracht handelende derden, de betreffende Zaken of Diensten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Kliksafe of de klacht gegrond is. Indien Kliksafe constateert dat de klacht gegrond is, zal Kliksafe of wel de Zaken vervangen door Zaken zonder gebreken, waarbij de gebrekkige Zaken aan Kliksafe worden geretourneerd, of wel de Zaken herstellen, waarbij Klant zijn volledige medewerking dient te verlenen, of wel de Diensten opnieuw verrichten, of tekortkomingen in de Diensten te herstellen, of wel de Overeenkomst ontbinden tegen creditering van de betaalde prijs, mits Klant ook in dat geval de geleverde Zaken aan Kliksafe retourneert.

20.3 Enigerlei reclame geeft Klant nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, de Overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering op verrekening te beroepen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1 Kliksafe is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in de Voorwaarden niet wordt beperkt of uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Kliksafe blijven buiten toepassing als, en voor zover, schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kliksafe.

21.2 Als de aansprakelijkheid van de leverancier van de Software in de geldende licentievoorwaarden is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook voor Kliksafe tegenover de Klant.

21.3 De Klant meldt eventuele door hem geleden schade, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Kliksafe. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, wordt niet vergoed, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijze niet eerder kon melden.

21.4 Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens Kliksafe, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren één jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

21.5 Kliksafe is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.

21.6 Kliksafe is niet aansprakelijk voor:
(i) schade in verband met de beveiliging van door de Klant op systemen van Kliksafe opgeslagen gegevens;
(ii) schade in verband met (de inhoud van) informatie die de Klant of derden bij het gebruik van de Diensten bereikt;
(iii) de gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van met de Diensten geleverde informatie(diensten);
(iv) schade in verband met verlies, verminking of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht;
(v) schade in verband met verveelvoudiging of openbaarmaking van vertrouwelijke of waardevolle informatie; en
(vi) schade bij de installatie of het gebruik door de Klant van een Dienst.

21.7 Kliksafe is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen of blokkering van de toegang tot het Internet, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie (waaronder wachtwoorden voor diensten van Kliksafe of diensten van derden) op de systemen van Kliksafe en handelingen van andere Klanten of internetgebruikers; of wijzigingen in de e-mailadressen, IP-adressen of toegangsprocedures.

21.8 Indien en voor zover enig handelen en/of nalaten van Kliksafe dood en/of lichamelijk letsel tot gevolg heeft, is Kliksafe hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, een en ander behoudens gebeurtenissen vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Kliksafe.

21.9 De aansprakelijkheid van Kliksafe is beperkt tot het bedrag dat Kliksafe aan de Klant over de periode van drie (3) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, in rekening heeft gebracht, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, met een maximum van EUR 1.000 (zegge: duizend Euro) per kalenderjaar.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Kliksafe is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Kliksafe uit hoofde van een Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Kliksafe (derhalve of overigens) niet kunnen worden toegerekend.

22.2 Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier van Kliksafe, storingen in elektronische communicatienetwerken, uitval van elektriciteit, blikseminslag en andere storingen of invloeden die buiten de macht van Kliksafe liggen en voor Kliksafe redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

22.3 Kliksafe heeft in dergelijke situaties het recht om zonder rechtelijke tussenkomst onderhavige en gerelateerde verplichtingen op te schorten en/of – wanneer de situatie langer dan twee (2) kalendermaanden heeft geduurd – die betreffende Overeenkomst op schriftelijke wijze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kliksafe tot enigerlei schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding, wordt hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is nagekomen pro rata afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen uit de Voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Indien Partijen hier onderling niet uitkomen, is de rechter waar het geschil aanhangig is of aanhangig kan worden gemaakt, bevoegd de bepaling om te zetten naar een bepaling waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

23.2 Ingeval van een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling, of een definitief faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Klant, stelt deze Kliksafe daarvan terstond schriftelijk op de hoogte.

23.3 Op betrekkingen tussen de Klant en Kliksafe is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (‘CISG’) is uitdrukkelijk uitgesloten.

23.4 Alle geschillen die uit de Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Arnhem, tenzij Kliksafe als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

23.5 Geschillen tussen een Klant die Consument is, en Kliksafe, over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Kliksafe te leveren of geleverde Zaken en/of Diensten welke vallen onder de Telecommunicatiewet, kunnen zowel door die Klant als Kliksafe worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (Postbus 90600, 2509 LP) te Den Haag.

Artikel 24. Fair Use Policy van Kliksafe B.V.

24.1 De Fair Use Policy van Kliksafe is erop gericht om (A) excessief of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting c.q. Diensten van Kliksafe en de bandbreedte daarvan, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitgezonderd tot) excessief en/of oneigenlijk telefoneren, datastreamen (beeld, geluid of anderszins) of down-/uploaden, en (B) overlast c.q. andere onevenredige hinder voor andere Klanten van Kliksafe, anderen, en Kliksafe zelf te voorkomen. Om die redenen hanteert Kliksafe een Fair Use Policy, zodat Kliksafe kan ingrijpen wanneer een Klant deze richtlijnen overtreedt.

24.2 Van Fair Use is sprake als het gebruik niet-excessief of niet-oneigenlijk is. Van excessief gebruik is sprake als de Klant structureel significant meer dan gemiddeld gebruikmaakt van de Aansluiting c.q. Diensten. Dit bijvoorbeeld door een telefoonverbinding lang te laten openstaan, of het voeren van grote aantallen korte gesprekken in een kort tijdbestek. Van oneigenlijk gebruik is sprake als een dergelijk gebruik op basis van algemeen aanvaarde normen c.q. op basis van de wet niet is toegestaan, zoals het veroorzaken van overlast c.q. hinder.

24.3 In de praktijk is de bandbreedte die de Klanten ter beschikking staat meer dan ruim toereikend voor al het Fair Use gebruik door Klanten. Echter, indien Kliksafe excessief of oneigenlijk gebruik constateert, behoudt zij zich het recht voor om maatregelen te nemen om een en ander te beperken, te voorkomen danwel te stoppen. Kliksafe kan in dergelijke gevallen bijvoorbeeld de Aansluiting c.q. Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen, wijzigen of blokkeren. Overige sancties en consequenties staan in de Kliksafe Voorwaarden. De beoordeling van excessief of oneigenlijk gebruik is ter discretie van Kliksafe, en die beoordeling alsmede consequenties daarvan kunnen Kliksafe niet worden aangerekend.

24.4 In dergelijke gevallen zal Kliksafe de betreffende Klant informeren per e-mail met het advies om zijn gebruik alsnog aan te passen aan onderhavige Fair Use Policy. De Klant krijgt daarbij een redelijke termijn om zijn gebruik aan te passen. Indien Klant binnen deze aangegeven termijn geen maatregelen neemt om het gebruik aan te passen, behoudt Kliksafe zich het recht voor om bovengenoemde maatregelen uit te voeren.

 

II BIJZONDERE BEPALINGEN

Voor zover de Overeenkomst bestaat uit één of meer van de in dit deel genoemde Zaken of Diensten, zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.

INTERNET

Artikel 25. Internet

25.1 Voor het kunnen leveren van Internet dient de Klant te beschikken over een daarvoor geschikt Netwerkaansluitpunt waarop Kliksafe de Aansluiting kan realiseren.

25.2 Kliksafe is geheel afhankelijk van derden voor wat betreft de beschikbaarheid van Internet op een bepaalde door Klant gewenste locatie. Kliksafe kan niet garanderen dat levering van Internet op de door Klant gewenste locaties mogelijk is.

25.3 Kliksafe kan niet garanderen dat Internet te allen tijde vrij van storingen zal zijn.

25.4 Kliksafe wijst de Klant voor het gebruik van Internet een vast IP-adres toe. De Klant is verplicht om het door Kliksafe toegewezen IP-adres te gebruiken. Kliksafe is gerechtigd het IP-adres van de Klant te allen tijde te wijzigen, na voorafgaande aankondiging.

Artikel 26. Het Modem

26.1 Toegang tot het Internet is pas mogelijk nadat het modem is geïnstalleerd en verbonden is met de Aansluiting. De Klant ontvangt na het sluiten van de Overeenkomst een modem van Kliksafe. Enkel het modem dat Kliksafe verstrekt, wordt door Kliksafe ondersteund. Voor andere typen modems biedt Kliksafe geen ondersteuning en kan zij evenmin de toegang tot het Internet garanderen.

26.2 Het is de Klant niet toegestaan om Randapparatuur, die niet voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, aan te sluiten op het Netwerkaansluitpunt. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliksafe op het Netwerkaansluitpunt door derden Randapparatuur te doen aansluiten.

26.3 Indien de Klant in strijd met lid 2 van dit artikel handelt, is Artikel 13.11 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Kliksafe de Klant eerst in de gelegenheid zal stellen om binnen een termijn van minimaal vijf dagen de Randapparatuur te verwijderen en de eventuele schade te vergoeden.

26.4 Het modem wordt door Kliksafe in gebruik gegeven op basis van huur, waarvoor Kliksafe een maandelijkse vergoeding vraagt. De huurvoorwaarden zijn opgenomen in Artikel 28.

26.5 De Klant heeft de mogelijkheid om het modem zelf te installeren. De Klant dient in dat geval alle instructies van Kliksafe strikt op te volgen. Indien de toegang tot het Internet niet mogelijk is doordat de Klant de instructies van Kliksafe niet of niet juist heeft uitgevoerd, is Kliksafe gerechtigd om de toegang te realiseren door een monteur. De kosten daarvan komen voor rekening van de Klant.

26.6 In alle gevallen waar bezoek van de monteur is vereist, is het bepaalde in Artikel 27 van toepassing.

Artikel 27. Monteursbezoek

27.1 Ingeval de Klant heeft gekozen voor installatie van het modem door een monteur, voert de monteur de installatie uit en realiseert de monteur de toegang tot het internet voor één apparaat. De kosten hiervan komen voor rekening van de Klant en zijn opgenomen in de Overeenkomst of worden met de monteur ter plaatse overeengekomen. Indien in de Overeenkomst geen kosten zijn opgenomen, geldt het tarief van € 89,00 en € 40,00 per extra apparaat. Kliksafe is gerechtigd de prijs jaarlijks te indexeren conform de consumenten prijsindex met peil 2018=100 zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs.nl).

27.2 Indien Kliksafe besluit op grond van Artikel 26.5 dat een monteursbezoek noodzakelijk is, is het bepaalde van lid 1 van toepassing.

Artikel 28. Randapparatuur

28.1 De voor de Overeenkomst noodzakelijke Randapparatuur wordt door Kliksafe ter beschikking gesteld door middel van huur of bruikleen. Het eigendom van de Randapparatuur blijft te allen tijde bij Kliksafe. Het is de Klant verboden om de Randapparatuur te verkopen.

28.2 Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de huur voor Randapparatuur ten behoeve van Internet € 1,95 per maand. Kliksafe is gerechtigd de huurprijs jaarlijks te indexeren conform de consumenten prijsindex met peil 2018=100 zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs.nl). Bij beëindiging, opzegging of ontbinding van de Overeenkomst, dient de Klant de Randapparatuur per omgaande te retourneren aan Kliksafe.

28.3 De Klant is een borg verschuldigd zoals beschreven in de Overeenkomst, welke borg wordt terugbetaald door Kliksafe indien Klant de betreffende Zaken in goede staat van onderhoud, en deugdelijk verpakt heeft teruggeleverd aan Kliksafe, dit ter beoordeling en vrije discretie van Kliksafe. Indien dit niet het geval is, kan Kliksafe naar keuze:
(i) de Randapparatuur weigeren terug te nemen en de dan voor de betreffende Randapparatuur actuele verkoopprijzen dan wel de vervangingswaarde in rekening te brengen bij de Klant, of;
(ii) de Randapparatuur terugnemen teneinde deze voor rekening van Klant weer in goede staat te brengen dan wel te doen brengen. De kosten van terugbezorging en verpakking zijn voor rekening van Klant. Terugbetaling geschiedt zonder renteverrekening.

28.4 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of op andere wijze eindigt, dient de Klant de Randapparatuur binnen vier weken retour te sturen aan Kliksafe. Indien Klant de Randapparatuur niet binnen vier weken retourneert, zal de borg niet worden uitgekeerd. Tevens heeft Kliksafe dan de mogelijkheid om:
(i) de actuele verkoopprijs van de Randapparatuur, dan wel de vervangingswaarde, in rekening te brengen bij de Klant, of;
(ii) de huurovereenkomst voor de Randapparatuur niet te beëindigen.

28.5 Klant dient de Randapparatuur enkel te gebruiken voor het gebruik van de Diensten. Het is niet toegestaan de Randapparatuur voor een ander doel te gebruiken, het gebruik aan een derde te verschaffen en/of wijzigingen aan te brengen aan de (software van de) Randapparatuur zonder toestemming van Kliksafe. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Randapparatuur.

28.6 Indien de Klant schade toebrengt aan de Randapparatuur, dient dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade aan Kliksafe te worden gemeld. Kliksafe zal alsdan bepalen óf de schade wordt hersteld óf dat een vervangende Randapparatuur wordt geleverd. De kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de Klant.

TELEFONIE

Artikel 29. Telefonie

29.1 Voor het leveren van Telefonie dient de Klant te beschikken over een werkende internetverbinding van Kliksafe. De Dienst Telefonie is niet zonder internet van Kliksafe af te nemen.

29.2 Om gebruik te maken van Telefonie stelt Kliksafe een modem ter beschikking. Het bepaalde van Artikel 26 is daarop van toepassing. Indien de Klant reeds een modem heeft ontvangen van Kliksafe, welke niet geschikt is voor Telefonie, zal Kliksafe een passend modem te beschikking stellen. Het bepaalde in Artikel 26 en Artikel 27 is overeenkomstig van toepassing.

29.3 Indien de Klant reeds de Dienst Internet afneemt bij Kliksafe en daarnaast Telefonie wenst af te nemen, wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar.

Artikel 30. Telefoonnummer

30.1 Kliksafe kent aan de Klant een telefoonnummer toe, tenzij een telefoonnummer dat reeds bij de Klant in gebruik is of een aan hem door de ACM toegewezen nummer daarvoor kan worden geaccepteerd. Indien het telefoonnummer van de Klant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en de aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.

30.2 De Klant krijgt slechts een gebruiksrecht voor het gebruik van het telefoonnummer. Het telefoonnummer wordt niet in eigendom gegeven.

30.3 Indien de Klant wil verhuizen naar een andere locatie, kan Kliksafe ten behoeve van het gebruik van de Telefoniedienst aan de Klant een ander telefoonnummer toekennen. Indien dat geen bijzondere aanpassingen van het telecommunicatienetwerk vraagt en verhuizing plaatsvindt binnen het gebied waarvoor het telefoonnummer volgens het nationaal nummerplan geldt, zal Kliksafe nummerwijziging waar mogelijk voorkomen.

30.4 Kliksafe is gerechtigd om het telefoonnummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de ACM, alsmede wijzigingen in een telecommunicatienetwerk of andere omstandigheden die wijziging noodzakelijk maken

Artikel 31. Gebruik

31.1 De Klant staat in voor het al het gebruik van de Telefonie op het Aansluitpunt, ook al gebeurt dat gebruik zonder zijn of haar toestemming en zonder dat de Klant hiervan op de hoogte is. Alle gemaakte gesprekskosten op de Aansluiting komen voor rekening van de Klant.

31.2 Kliksafe stelt aan de Klant de telefoniegebruikersgegevens ter beschikking, die toegang geven tot de Dienst Telefonie. De Klant dient deze telefoniegebruikersgegevens veilig te bewaren en niet aan derden te verstrekken. Schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting, komt geheel voor rekening van de Klant.

31.3 Kliksafe heeft een limiet ingesteld op de belkosten, ter voorkoming van ongewenst gebruik van de Dienst Telefonie. De limiet kan op verzoek van de Klant worden verhoogd. De Klant accepteert in dat geval het risico dat hoge belkosten voor zijn of haar rekening komen bij ongewenst gebruik.

Artikel 32. Telefoongidsen

32.1 Kliksafe biedt de Klant de mogelijkheid om in een telefoongids te worden vermeld, alsmede om te worden opgenomen in nummerinformatiediensten. Van de Klant worden alleen gegevens opgenomen in een telefoongids of in een nummerinformatiedienst als daarvoor toestemming is gegeven.

MOBIELE TELEFONIE

Artikel 33. Mobiele telefonie

33.1 Kliksafe maakt voor het aanbieden van Mobiele Telefonie gebruik van het KPN Netwerk. Op het gebruik van Mobiele Telefonie zijn de algemene voorwaarden van KPN van toepassing, welke bij het aangaan van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.

33.2 De internetverbinding die via Mobiele Telefonie wordt aangeboden, wordt gefilterd. Het bepaalde in Artikel 34 is daarop van toepassing. De instellingen van het filter bij Mobiele Telefonie zijn gelijk aan de instellingen die zijn ingevoerd bij het online portaal.

FILTERING

Artikel 34. Internetfilter

34.1 De Internetverbinding van Kliksafe bevat standaard een Internetfilter, welke naar keuze van de Klant kan worden ingesteld. Instellingen kunnen ingevoerd en aangepast worden in het online portaal.

34.2 Kliksafe garandeert geen 100% werking van het Internetfilter. Het blijft in sommige gevallen onmogelijk om ongewenste content te blokkeren.

34.3 Het Internetfilter van Kliksafe is slechts een hulpmiddel om ongewenste content te blokkeren. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten.

34.4 De werking van het Internetfilter kan er voor zorgen dan in sommige gevallen gewenste content of een gewenste verbinding door het Internetfilter wordt verhinderd. Kliksafe is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor schade die de Klant hierdoor kan lijden. De Klant dient dit een dergelijk geval direct aan Kliksafe te melden zodat Kliksafe maatregelen kan nemen.

34.5 De Klant accepteert dat bij sommige door de Klant gekozen filterinstellingen bepaalde verbindingen of applicaties niet of gebrekkig werken, waaronder het gebruik van mobiele applicaties.

Artikel 35. Filterbox

35.1 Indien de Dienst Internet niet op locatie van de Klant geleverd kan worden, kan de Klant bij Kliksafe een Filterbox afnemen, om toch over een Internetfilter te beschikken. Doormiddel van de Filterbox is het alsnog mogelijk om de internetverbinding te filteren. De Filterbox wordt door middel van koop ter beschikking gesteld aan de Klant, waarbij Kliksafe een vergoeding per maand in rekening brengt voor het gebruik van het Internetfilter.

35.2 Voor de werking van de Filterbox is een vast IP-adres noodzakelijk. Indien de internetleverancier van de Klant het vaste IP-adres wijzigt, dient de Klant dit zo snel mogelijk aan Kliksafe door te geven om de toegang tot het internet en de werking van de Filterbox te kunnen blijven behouden. Kliksafe is niet aansprakelijk voor enige verstoring als geval van een wijziging van het vaste IP-adres.

Artikel 36. Kliksafe Mobi

36.1 Voor een Internetfilter op mobiele apparaten stelt Kliksafe een mobiele versie ter beschikking onder de naam Kliksafe Mobi. De vereiste specificaties voor het gebruik van Kliksafe Mobi worden op de website van Kliksafe omschreven. Enkel indien aan deze minimum specificaties wordt voldaan door de Klant, kan Kliksafe de werking van Kliksafe Mobi garanderen.

36.2 De werking van Kliksafe Mobi is beperkt tot het internetverkeer dat via Kliksafe Mobi loopt. Het internetverkeer van app’s, sms, of andere verbindingen, wordt door Kliksafe Mobi niet gefilterd.

36.3 Kliksafe verstrekt aan de Klant voor het gebruik van Kliksafe Mobi een licentie. De licentie heeft een duur van één maand en wordt zonder voorafgaande opzegging stilzwijgend met een maand verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van één maand opzegtermijn.

36.4 Het is de Klant toegestaan Kliksafe Mobi op een mobiel apparaat in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, voor zover dit overeenstemt met het met Kliksafe Mobi beoogde gebruik. De klant is gerechtigd back-up kopieën van Kliksafe Mobi aan te houden c.q. te maken, voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging.

36.5 De licentie kent de volgende beperkingen:
(i) Het is Klant niet toegestaan Kliksafe Mobi en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.
(ii) Het is Klant niet toegestaan Kliksafe Mobi en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.
(iii) Het is Klant slechts toegestaan Kliksafe Mobi te verveelvoudigen tot het aantal van 3 genoemde gelijktijdige gebruikers. De gemaakte kopieën mogen vervolgens slechts door gezinsleden van Klant worden gebruikt. Verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging is niet toegestaan.
(iv) Het is Klant niet toegestaan de broncode van Kliksafe Mobi door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Klant informatie nodig heeft om Interoperabiliteit te bewerkstelligen van Kliksafe Mobi met computerprogrammatuur van de Klant zelf of derden, zal Klant aan Kliksafe schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Kliksafe zal Klant alsdan binnen een redelijke termijn mededelen of Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.
(v) Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit Kliksafe Mobi en/of de documentatie te verwijderen.

Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 2 januari 2019 onder nummer 53079809.