Let op! U gebruikt een sterk verouderde browserversie.

Deze browser heeft veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden van deze en andere websites weergeven.
Lees meer over het upgraden van uw browser .

Algemene voorwaarden

Algemene Contractsvoorwaarden van Kliksafe B.V.

Artikel 1: Definitie
In deze Algemene Voorwaarden Kliksafe (hierna ook ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

Aansluiting’: de door Kliksafe ter beschikking gestelde voorzieningen die het mogelijk maken gebruik te maken van een Dienst;

Consument’: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Dienst’: alle door en/of namens Kliksafe aan Klant te leveren c.q. ter beschikking te stellen diensten c.q. werkzaamheden, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet uitgezonderd tot ‘Internet Access’, zijnde een Dienst waarmee toegang tot het Internet kan worden verkregen (en onder meer bellen via internet mogelijk is), al dan niet op basisvan de DSL transmissietechniek c.q. glasvezel techniek;

Intellectuele Eigendomsrechten’: alle intellectuele eigendomrechten en daarmee verwante rechten, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, modelrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten alsmede rechten op know how;

Internet’: het geheel aan gekoppelde netwerken van Kliksafe en derden;

IP’: Internet Protocol, een protocol dat communicatie via het Internet mogelijk maakt;

Klant’: iedere natuurlijke persoon respectievelijk rechtspersoon, met wie Klant een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan, en/of die de Website van Kliksafe bezoekt;

Kliksafe’: Kliksafe B.V., welke enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant;

Leverancier’: iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Kliksafe;

Overeenkomst’: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen ter zake de levering van Diensten of Zaken, of ter zake de verstrekking van Licenties, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);

Partijen’, respectievelijk ‘Partij’: Klant en/of Kliksafe;

Netwerk’: de technische infrastructuur, inclusief de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringapparatuur, transmissiesystemen en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

Netwerkaansluitpunt’: fysiek punt waarop een Klant de toegang tot het Netwerk wordt geboden;

Randapparatuur’: alle apparaten, die bestemd zijn om rechtstreeks op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, of die kunnen dienen voor interactie met een openbaar telecommunicatienetwerk en/of het Netwerk via directe of indirecte aansluiting op een Netwerkaansluitpunt ten behoevevan de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie; Voor Internet Access is dit alle apparatuur die als onderdeel van Internet Access op locatie bij de in de dienstbeschrijving Internet Access gedefinieerde Eindgebruiker wordt geïnstalleerd;

Schriftelijk’: schriftelijke correspondentie, waaronder mede begrepen fax- en e-mailberichten. E-mailberichten aan Kliksafe kunnen uitsluitend worden gezonden aan info@kliksafe.nl, tenzij Kliksafe een ander e-mailadres schriftelijk bekendmaakt. De door Kliksafe opgeslagen versie van het betreffende bericht geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant;

Software’: computerprogrammatuur in objectcode, van Kliksafe of haar Leveranciers,

Telecommunicatiedienst’: een Dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk inclusief het Netwerk;

Toegangscode’: Unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor de Klant die Kliksafe ter beschikking stelt aan de Klant teneinde toegang te verkrijgen tot een Dienst;

Voorzieningen’: faciliteiten, waaronder mede begrepen Zaken en voor zover van toepassing het Netwerkaansluitpunt, ten behoevevan de (op)levering van een Dienst die door Kliksafe worden gebruikt en/of ter beschikking gesteld aan de Klant;

Website’: de website www.kliksafe.nl of enige andere website onder beheer van Kliksafe gebruikt voor het beschikbaar stellen van informatie door middel waarvan Zaken en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld, en;

Zaken’: apparatuur, Randapparatuur en andere zaken (waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot Software) van Kliksafe of haar Leveranciers, alsmede bepaalde eventueel door of namens Kliksafe te leveren of geleverde documentatie ter zake,

een en ander al dan niet met hoofdletter, en al dan niet in enkelvoud of meervoud.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, orders, en Overeenkomsten ter zake Zaken en/of Diensten door Kliksafe aan Klanten en alle Overeenkomsten ter zake daarvan en daarmee verband houdende zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Klant van de Website.Op afwijkingen en/of aanvullende bedingen kan door een Klant slechts een beroep worden gedaan, indien en voorzover die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met Kliksafe. Aanvaardingen van dergelijke bedingen geldt enkel voor die betreffende overeenkomst waarvoor die afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn overeengekomen en laten onverlet de toepasselijkheidvan de overigebepalingen van deze Voorwaarden.

2.2 Deze Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere Voorwaarden, of enige andere voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van Voorwaarden of enige andere voorwaarden die door de Klant mogelijk worden gehanteerd of waarnaar door Klant wordt verwezen, wordt door Kliksafe uitdrukkelijkvan de hand gewezen. Tenzij uitdrukkelijk door Kliksafe anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

2.4 Beroep op een afwijking van deze Voorwaarden kan slechts door de Klant worden gedaan indien de afwijking schriftelijk is overeengekomen of door Kliksafe uitdrukkelijk is aangegeven dat een bepaling (gedeeltelijk) niet of anders van toepassing is.

2.5 Inalle gevallen waarin een Overeenkomst met de Klant eindigt of wordt beëindigd blijven deze Voorwaarden de betrekkingen tussen Partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomstnodig is.

Artikel 3: Wijziging Voorwaarden
3.1 Kliksafe heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen, en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren; dit geldt eveneens ten aanzien van reeds met de Klant gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door Kliksafe te bepalen datum. Kliksafe zal een minimum periode van 30 dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Indien Kliksafe geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van 30 dagen na datum van bekendmaking.

3.2 In geval van wijzigingenvan de Voorwaarden die (i) Kliksafe het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of (ii) Kliksafe de bevoegdheid te verlenen een Dienst of Zaak ter beschikking te stellen c.a. te leveren die wezenlijkvan de toegezegde prestatie afwijkt, is Klant die een Consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt gerechtigd de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde hij dit binnen een periode van 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk aan Kliksafe bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Voorwaarden tengevolge van wijzingen in relevante wet- en/of regelgeving.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 Alle door Kliksafe uitgebrachte offertes/aanbiedingen, in welke vorm en onder welke naam dan ook, ook die op de Website, zijn vrijblijvend en gelden dus slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, een en ander behoudens voor zover in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is aangegeven. Indien een geldigheidsduur is aangegeven geldt een offerte/aanbieding voor maximaal veertien (14) kalenderdagen, waarna die van rechtswege komt te vervallen.

4.2 De Overeenkomst tussen Kliksafe en Klant komt in alle gevallen eerst tot stand ofwel (i) op het moment van schriftelijke bevestigingvan de inhoud vande Overeenkomst door Kliksafe, ofwel (ii) op de dag dat Kliksafe met de uitvoeringvan de Overeenkomstis begonnen, ofwel (iii) op een nader overeengekomen tijdstip, al naar gelang welkvan de hiervooronder (i), (ii) en (iii) aangeduide situatie zich als eerste voordoet. Na aanvaarding door Kliksafe van het aanbodvan de Klantis onverwijlde herroeping door Kliksafe mogelijk. Door herroeping komt geen Overeenkomst tot stand en is Kliksafe verplicht al hetgeen zij reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. Kliksafe is gerechtigd een potentiële Klant om haar moverende redenen te weigeren.

4.3 Indien de Klant de Overeenkomst of zijn Toegangscode wil wijzigen, kan hij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Kliksafe, voorzover dit niet via het Internet zelf geregeld kan worden. Indien het verzoek door Kliksafe gehonoreerd wordt, gaat de wijziging in op de dag van verzending door Kliksafevan de bevestiging hiervan aan de Klant of op een ander door Kliksafe aan te geven tijdstip.

4.4  Kliksafe behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Klant is niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

Artikel 5: Informatieplichten Kliksafe
5.1 Kliksafe draagt er zorg voor dat de Voorwaarden voor of bij het sluitenvan de Overeenkomstaan Klant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printenvan de Voorwaardenen de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Klant of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheidvan de opgeslagenkopie.

5.2 Onverminderd eventueel voor Kliksafe bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Voorwaarden te bewaren, is Kliksafe niet verplicht om een eventueel gearchiveerd Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor Klant toegankelijk te houden.

5.3 Indien Kliksafe een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Kliksafe aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Kliksafe vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

5.4 Alle door Kliksafe genoemde en/of met Kliksafe overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevensen omstandigheden die bij het aangaanvan de Overeenkomstaan Kliksafe bekend waren. Kliksafe spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen; de enkele overschrijding van een voornoemde termijn of planning is geen toerekenbare tekortkoming van Kliksafe. Indien overschrijding ervan dreigt of reeds bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5.5 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een offerte of aanbieding van Kliksafe vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Kliksafe en dienen op eerste verzoek (in geval van offline verzending: franco) aan Kliksafe te worden geretourneerd. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliksafe niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld worden.

Artikel 6: Medewerking Klant
6.1 Klant verplicht zich steeds alle toegang, faciliteiten, apparatuur, (licenties op) programmatuur, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke Kliksafe voor de behoorlijke uitvoering van enige Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan Kliksafe in rekening te brengen. Klant zal tevens alle voor de behoorlijke uitvoering van enige Overeenkomst benodigde en adequate medewerking verlenen en instructies (van veiligheid- en andere relevante onderwerpen) geven aan Kliksafe, eveneens zonder hiervoor kosten aan Kliksafe in rekening te brengen.

6.2 Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 6.1, dan heeft Kliksafe in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft Kliksafe het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart Kliksafe voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

6.3 Klant staat in voor de juistheid van de omschrijving van iedere door hem verstrekte opdracht, aanvraag voor offerte en voor alle overige informatie op basis waarvan Kliksafe de Overeenkomst met Klant aangaat en dit Overeenkomst uitvoert.

Artikel 7: Aansluiting
7.1 Kliksafe zal zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Aansluiting (op) te leveren of operationeel beschikbaar te maken.

7.2 Kliksafe is gerechtigd de Aansluiting tot stand te brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht. Indien mogelijk, zal Kliksafe daarbij rekening houden met de redelijke verzoekenvan de Klant.

7.3 De Klant zal aanwijzingen van Kliksafe betreffende de (op)leveringvan de Aansluiting opvolgen.

Artikel 8: Diensten
8.1 Nadat de Klant aan alle voorwaarden zoals opgenomen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst voor toelating tot de Dienst heeft voldaan, verleent Kliksafe hem toegang tot de Dienst.

8.2 Kliksafe is gerechtigd toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces, al dan niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks noodzakelijk is in het kader van (i) overmacht, (ii) tijdelijk technisch onderhoud door c.q. namens Kliksafe, (iii) het bepaalde in artikel 9.4, of (iv) (ander) excessief, oneigenlijk c.q. disproportioneel gebruik door de Klant. De Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Ingeval van dergelijke maatregelen sub (iii) of sub (iv) in voornoemde zin, is het uitgangspunt van Kliksafe dat de overlast voor alle overige Klanten in hun geheel, redelijkerwijs zoveel mogelijk wordt beperkt. Ingeval van dergelijke maatregelen sub (i) of sub (ii) in voornoemde zin, is het uitgangspunt van Kliksafe dat de overlast voor de Klant, maar bovenal voor alle Klanten in hun geheel, redelijkerwijs zoveel mogelijk wordt beperkt. Kliksafe spant zich in dat kader redelijkerwijs in om de Dienst met een minimum aan storingen en/of onderbrekingen te leveren. Kliksafe garandeert echter geen ongestoorde of ononderbroken levering van de Dienst.

8.3 Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid en behoudens een eventuele creditering, blijft de verplichting tot betalingvan de vergoeding(en) door de Klant onverkort van toepassing. Alle Diensten worden verleend op een ‘as-is’ basis. Het gebruik door c.q. namens de Klantvan de Dienstenen de directe en indirecte consequenties ter zake zijn voor rekening en risicovan de Klant.

8.4 Kliksafe is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst en/of de Toegangscode door te voeren, indien zulks nodig mocht blijken of een verbetering van de Dienst oplevert. Kliksafe zal de Klant hierover voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf informeren indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken voor de Klant nadelig beïnvloeden.

8.5 Kliksafe is gerechtigd de toegang tot de homepage en/of het e-mail accountvan de Klant te blokkeren dan wel anderszins maatregelen te treffen ten aanzienvan de Klant, zijn homepage of zijn e-mail account, indien zulks noodzakelijk is om misbruik te voorkomen, de Klant en zijn (persoons)gegevens te beschermen, om onrechtmatig gebruikvan de Dienst (verder) te voorkomen, of op last van daartoe bevoegde autoriteiten.

8.6 Kliksafe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De maatregelen laten de betalingsverplichtingenvan de Klant ook onverlet.

Artikel 9: Gebruik van Diensten en Zaken
9.1 De Klant zal alle door Kliksafe kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Voorwaarden, de Overeenkomst en anderszins door Kliksafe meegedeeld (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins), in acht nemen. Hieronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid dataverkeer via de homepagevan de Klant, het schonen van informatie etc.

9.2 De Klant is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Klant verwacht mag worden. De Klant zal bij het gebruikvan de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Kliksafe geschaad worden.

9.3 De Klant zal de Dienst noch enige Zaak – op welke wijze dan ook – gebruiken of laten gebruiken voor het verrichten en/of mogelijk maken van onrechtmatige handelingen, van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, danwel in strijd zijn met de actuele netiquette. De volgende handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd c.q. onrechtmatig gebruik aangemerkt: inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Kliksafe, Leveranciers en andere derden, diefstal, onrechtmatige c.q. strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, onrechtmatige c.q. strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, mailbommen en degelijke; computervredebreuk (‘hacken’), handelingen ter voorbereiding daarop (zoals ‘poortscannen’); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang tot het Internet of tot andere Netwerken door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden; het zich verschaffen van toegang tot (delen) van het Internet of Netwerken waarvan het duidelijk is dat deze toegang niet voor de Klant of de gebruikervan de Dienst open staat; het verzenden van zogenaamde ‘Spam’ (ongevraagde e-mail in grote hoeveelheden). Ook het plaatsen van enige content op de homepage of aanverwante sites in gebruik door Klant of content op de schijfruimtevan de server in strijd is met de goede zeden (in ieder geval vallen hieronder: pornografische, racistische discriminerende, godlasterende of haatdragende teksten en/of afbeeldingen) is niet toegestaan.

9.4 Het is de Klant niet toegestaan (i) processen in gang te zetten, (ii) processen te laten voortbestaan of (iii) werkwijze  te hanteren, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet onevenredig hindert of het overige gebruikvan de Dienst onredelijk nadelig beïnvloedt. Hieronder zijn mede begrepen doch niet uitgezonderd de bepalingen uit de meest recente ‘Fair Use Policy’, zoals beschikbaar gesteld op www.kliksafe.nl.

9.5 Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kliksafe, niet toegestaan (onderdelen van) een Netwerk of andere gebruikers, al of niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst.

9.6 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruikvan de Dienst, ook als de Dienst door een ander wordt gebruikt, tenzij de Klant aantoont dat het gebruik door de ander jegens hem onrechtmatig was en de Klant verder ook geen enkel verwijt gemaakt kan worden ten aanzien van dat gebruik of het mogelijk tot dat gebruik. De Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn Toegangscode en e-mailadres. De Klant is voorts verantwoordelijk voor iedere uiting en alle informatie op zijn homepage, internet pagina’s en op zijn server(ruimte).

9.7 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het incidenteel en kortdurend ter beschikking stellenvan de Dienst aan derden om niet is wel toegestaan.

9.8 De Klant draagt zorg en is verantwoordelijk voor de benodigde hardware en (het installeren van) software en randapparatuur en het functioneren daarvan om zich met het Netwerk van Kliksafe in verbinding te kunnen stellen.

9.9 Aan de Klant wordt voor de duurvan de Overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie verstrekt om de Software te gebruiken voor de Dienst en/of de Zaak. De Klant is akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Software en de bijbehorende Zaakspecificaties die Kliksafe voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst ter beschikking zal stellen. Indien de Klant niet akkoord is met de licentievoorwaarden, dient hij dit onverwijld schriftelijk te melden aan Kliksafe, dient hij de Software te de-ïnstalleren en de Software met toebehoren aan Kliksafe retour te zenden. Indien hierdoor het gebruikvan de Dienst en/of Zaak (deels) onmogelijk wordt, komt dit volledig voor risico en rekeningvan de Klant.

9.10 De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Software, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruikvan de Dienst en/of de Zaak.

9.11 De Klant onthoudt zich van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de Software en/of enige (Intellectuele Eigendoms-)aanduidingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

9.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het de Klant niet toegestaan derden gebruik van de Software te laten maken. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Software te verwijderen of te omzeilen. Het is Klant die een Consument is toegestaan van ter beschikking gestelde Software een back-up exemplaar te maken mits dat identiek is aan het oorspronkelijk exemplaar en mits dit dezelfde aanduidingenvan de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het oorspronkelijke exemplaar. Klant is ook niet gerechtigd de Software of delen daarvan te decompileren.

9.13 Kliksafe mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat Kliksafe aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door gebruik van de Dienst wordt opgeslagen en/of doorgegeven. Indien de Klant in strijd handelt met dit artikel, met uitzondering van lid 8, of indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de Klant in strijd met één van deze bepalingen handelt, is Kliksafe gerechtigd hem de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Dienst (gedeeltelijk) af te sluiten, zijn e-mail account en/of homepage af te sluiten, de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen of de Overeenkomst in of buiten rechte te ontbinden en/of andere maatregelen te nemen om het gebruik in strijd met deze bepalingen te voorkomen. De Klant kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of op schadevergoeding. Deze maatregelen ontslaan de Klant ook niet van zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten
10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten of Zaken, met inbegrip van alle wijzigingen en/of uitbreidingen daarvan, berusten en blijven uitsluitend berusten bij Kliksafe en/of haar Toeleveranciers.

10.2 Klant is gehouden om iedere schriftelijke mededeling als zal enig Zaak, Dienst of enige Software inbreuk maken op een of meer rechten van derden onmiddellijk schriftelijk aan Kliksafe te melden en de afhandelingvan de zaak in of buiten rechte volledig over te laten aan Kliksafe en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie te verschaffen.

10.3 Indien het gebruik van enig Zaak, Dienst en/of enige Software wordt beperkt of verboden omdat komt vast te staan dat die naar Nederlands recht inbreuk opleveren op enige Intellectuele Eigendomsrecht van derden, zal Kliksafe naar eigen keuze: (i) de Zaak, de Dienst, en/of de Software vervangen door een gelijkwaardig Zaak, dienst of software die geen inbreuk maakt op rechten van derden, of (ii) de Zaak, de Dienst, en/of de Software zodanig wijzigen of aanpassen dat de Zaak, de dienst of software geen inbreuk meer maakt/maken op die betreffende rechten van derden, of (iii) voor de Zaak, de Dienst, en/of de Software alsnog een (sub)licentie verwerven voor de Klant, of (iv) de Overeenkomst met Klant schriftelijk al dan niet gedeeltelijk ontbinden.

10.4 Binnen het kader van artikel 20 vrijwaart Kliksafe Klanten tegen schade veroorzaakt door aanspraken van derden met de strekking dat enig Zaak, Dienst en/of enige Software inbreuk naar Nederlands recht oplevert op rechten van dergelijke derden (inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten van die derden), voor zover in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat Kliksafe voor deze inbreuken verwijt valt te maken. Deze verplichting tot vrijwaring komt echter te vervallen indien de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen aangebracht door of namens Klanten, door gebruik in combinatie met niet door Kliksafe ter beschikking gestelde Zaken of diensten c.q. software of als gevolg van gebruik op andere wijze dan daarvoor ter beschikking gestelde Zaken of Diensten of Software zijn ontwikkeld of bestemd.

10.5 Klant staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kadervan de Overeenkomst aan Kliksafe materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 11: Randapparatuur
11.1 Het is de Klant niet toegestaan om Randapparatuur, die niet voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, aan te sluiten op het Netwerkaansluitpunt. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliksafe op het Netwerkaansluitpunt door derden Randapparatuur te doen aansluiten.

11.2 Indien de Klant in strijd met lid 1 van dit artikel handelt is artikel 9 lid 13 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Kliksafe de Klant eerst in de gelegenheid zal stellen om binnen een termijn van minimaal vijf dagen de Randapparatuur te verwijderen en de eventuele schade te vergoeden.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen Internet Access
12.1 Voor zover de Dienst bestaat uit Internet Access zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen. Daarnaast zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing indien krachtens bestaande of toekomstige wetgeving of algemeen aanvaarde opinies Internet Access te kwalificeren is als een Telecommunicatiedienst. In dat geval gaan de bepalingen van dit artikel in het geval van conflicterende (deel)bepalingen vóór de bepalingen van artikel 13.

12.2 Voor het kunnen leveren van Internet Access dient de Klant te beschikken over een daartoe geschikte aansluiting.

12.3 Kliksafe is geheel afhankelijk van derden voor wat betreft de beschikbaarheid van Internet Access op een bepaalde door Klant gewenste locatie. Kliksafe kan niet garanderen dat levering van Internet Access op de door Klant gewenste locaties mogelijk is.

12.4 Kliksafe kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheid en geen beschikbaarheids- en / of de capaciteitswaarden van Internet Access garanderen. Evenmin kan Kliksafe garanderen dat Internet Access te allen tijde vrij van storingen zal zijn.

12.5 Kliksafe is gerechtigd te allen tijde redelijke voorschriften met betrekking tot het installatie bij Klant c.q. gebruik door Klant van Internet Access op te leggen. Indien noodzakelijk, althans nodig voor een goede leveringvan de Dienst, kan Kliksafe ook redelijke beperkingen aan het gebruikvan de dienst opleggen.

12.6 Kliksafe wijst de Klant voor het gebruik van Internet Access een vast IP-adres toe. De Klant is verplicht om het door Kliksafe toegewezen IP-adres te gebruiken. Kliksafe is gerechtigd het IP-adresvan de Klant te allen tijde te wijzigen.

12.7 De duur van de Overeenkomst voor de levering van Internet Access bedraagt initieel 1 (één) jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. De Overeenkomst voor de levering van Internet Access kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd door een Partij, met een opzegtermijn van dertig (30) dagen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst voor de levering van Internet Access na verloop van voornoemde initiële periode telkens automatisch met één maand wordt verlengd.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen Diensten
13.1 In het geval de Klant zijn eigen server of andere apparatuur of andere zaken, software, applicaties of data bij Kliksafe plaatst is en blijft hij volledig zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en het functioneren ervan. Kliksafe is op geen enkele wijze (behoudens opzet of grove schuld) verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het beschadigen en/of teniet gaanvan de geplaatstezaken, software, applicaties en data.

13.2 De Klant is aansprakelijk voor iedere schade die, al dan niet volledig en al dan niet direct, door de zaken, software, applicaties en data van de Klant zijn veroorzaakt aan goederen of de goede naam van Kliksafe. Onder deze schade valt ook de gevolgschade die Kliksafe leidt ten gevolge van storingen en/of onderbrekingen in haar bedrijfsvoering en/of het leveren van haar Dienst. De Klant vrijwaart Kliksafe voor iedere aansprakelijkheid voor schade die, al dan niet volledig, door de zaken, software, applicaties en data van de Klant zijn veroorzaakt. Kliksafe kan van de Klant verlangen dat hij zich verzekert tegen de schade als genoemd in dit artikel. Indien de Klant hiermee in verzuim blijft is in het bijzonder artikel 9 lid 14 van overeenkomstige toepassing.

13.3 Indien de Klant haar zaken bij Kliksafe wil plaatsen, bijwerken of verwijderen dient hij vooraf telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken met Kliksafe. In beginsel zal een dergelijke afspraak binnen één week gemaakt kunnen worden. Kliksafe kan de toegang tot de serverruimte aan de Klant weigeren zolang de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. De Klant is te allen tijde gehouden de instructies van Kliksafe op te volgen in de serverruimte. Indien de Klant niet de volledige server- of kastruimte gebruikt is Kliksafe bevoegd deze ruimte (tijdelijk) zelf te gebruiken. Zodra de Klant de ruimte zelf wil gebruiken, zal Kliksafe die ruimte op het eerste verzoek ter beschikking stellen.

Artikel 14: Levering
14.1 Levering van Zaken geschiedt af fabriek, tenzij anders aangegeven. Klant is verplicht de geleverde Zaken terstond bij de levering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Klant is verplicht Diensten, voor zover die eindigen door voltooiing, terstond na voltooiing op eventuele tekortkomingen te controleren.

14.2 Eventuele tekorten en/of beschadigingen en/of tekortkomingen die bij levering aanwezig zijn, dient Klant op de leveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, of in geval van Diensten binnen veertien (14) dagen na de levering ervan schriftelijk aan Kliksafe te melden, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt hetgeen geleverd of verricht is ook te hebben goedgekeurd.

14.3 De verplichting tot levering of uitvoering kan in ieder geval worden opgeschort zolang Klant nog enige verplichting jegens Kliksafe moet voldoen. Bij vertraging of gebreke van afname van Zaken is Klant in verzuim. De door dit verzuim en veroorzaakte kosten en/of schade komen volledig voor rekening van Klant, terwijl die Zaken door Kliksafe in geval van vertraging of gebreke van afname ook voor rekening en risico van Kliksafe zullen worden opgeslagen.

Artikel 15: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
15.1 Het risico van de Zaken gaat over op Klant op het moment van verzending.

15.2 De door Kliksafe aan Klant geleverde Zaken blijven eigendom van Kliksafe, zolang Klant de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren Zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Kliksafe op Klant heeft wegens tekortschieten in een nakoming van met de Overeenkomsten ter zake van geleverde of te leveren Zaken.

15.3 Zaken die door Kliksafe in bruikleen zijn gegeven aan Klant, blijven eigendom van Kliksafe. Kliksafe geeft dergelijke Zaken uitsluitend in gebruik (i) voor de looptijd van de betreffende Overeenkomst en (ii) ten behoeve van het doel, zoals vastge­legd in de Overeenkomst. Klant is verplicht als een goed huisvader voor de Zaken te zorgen en deze te onderhouden conform de voor de Zaken geldende onderhoudsvoor­schrif­ten. Het risico van verlies of beschadiging van de Zaken gaat op het moment van aflevering door Kliksafe over op Klant tot het moment van terugbezorging van de Zaken bij Kliksafe. Klant is verplicht om niet functioneren, verlies of beschadiging van de Zaken onverwijld aan Kliksafe te melden. Kliksafe aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het functioneren van de Zaken. Klant is een borgtocht verschuldigd als beschreven in de Overeenkomst, welke borgtocht wordt terugbetaald door Kliksafe indien Klant de betreffende Zaken in goede staat van onderhoud, en deugdelijk verpakt heeft teruggeleverd aan Kliksafe, dit ter beoordeling en vrije discretie van Kliksafe. Indien dit niet het geval is kan Kliksafe naar keuze (i) de Zaken weigeren terug te nemen en de dan voor de betreffende Zaken actuele verkoopprijzen factureren aan Klant, en (ii) de Zaken terugnemen teneinde deze voor rekening van Klant weer in goede staat te brengen dan wel te doen brengen. De kosten van terugbezorging en verpakking zijn voor rekening van Klant. Terugbetaling geschiedt zonder renteverrekening.

15.4 Indien Klant tekort komt in een nakoming van zijn verplichtingen uit het (de) met Kliksafe gesloten Overeenkomst(en) of indien Kliksafe goede gronden heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is Kliksafe bevoegd de aan Overeenkomst geleverde Zaken terug te nemen. Daartoe zal Klant aan Kliksafe op eerste verzoek toegang verlenen tot de onderneming dan wel de locatie waar deze Zaken zich bevinden. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Klant beslag wordt gelegd, indien Klant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd of uitgesproken of Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien Klant enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

15.5 Indien derden pretenderen rechten te hebben ten aanzien van door Kliksafe aan Klant geleverde doch nog niet betaalde Zaken, dient Klant Kliksafe binnen vierentwintig uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Kliksafe is in dat geval gerechtigd om de betreffende Zaken bij Klant weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan, zonder dat leverancier gehouden is tot betaling aan Klant van enige vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het weg (laten) halen en terug nemen van die Zaken.

15.6 Indien Klant met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden in verzuim is, is Kliksafe gerechtigd de Zaken te allen tijde terug te nemen, onverminderd het recht van Kliksafe op volledige schadevergoeding van Klant wegens de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 16: Tarieven
16.1 Op offertes en Overeenkomsten tussen Kliksafe en de Klant zijn de gebruikelijke door Kliksafe te hanteren tarieven/prijzen van toepassing. Informatie aangaande de toepasselijke tarieven/prijzen wordt op verzoek door Kliksafe aan de Klant toegezonden.

16.2 Indien de Klant een aantal uren vrij gebruikvan de Dienst is overeengekomen en dit aantal overschrijdt, brengt Kliksafe de Klant hiervoor het geldende uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.

16.3 Indien de Klant het aantal overeengekomen uren vrij gebruik van de Dienst in een kalendermaand niet volledig gebruikt, vervalt de aanspraak van de Klant op die niet gebruikte vrije uren na afloopvan de desbetreffende kalendermaand. Aan de Klant komt geen vergoeding toe voor niet gebruikte vrije uren.

16.4 Indien een Overeenkomst in afwijking van artikel 21 ingaat in de loop van een kalendermaand, worden de vaste vergoeding/kosten en het aantal overeengekomen uren vrij gebruikvan de Dienst, zoals opgenomen in het Contact, pro rata (evenredig) berekend.

16.5 Kliksafe is gerechtigd ieder jaar de op dat moment geldende tarieven/prijzen aan te passen, dit conform het indexcijfer voor de CAO-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). De prijsverhoging volgens deze index levert geen grond op voor de Klant om de Overeenkomst te beëindigen. Kliksafe is daarnaast gerechtigd de tarieven/prijzen nader te verhogen, in welk geval zij de Klant hiervan dertig (30) dagen voor het intreden daarvan op de hoogte stelt.

16.6 Alle door Kliksafe gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en vervoerskosten.

16.7 De door de Klant te betalen tarieven/prijzen zien slechts op de door Kliksafe verstrekte Dienst en/of Zaak en zien dus bijvoorbeeld niet op enige door de Klant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Kliksafe of transport van informatie tussen het systeem van Kliksafe en de Klant tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 17: Betaling
17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden door de Klant aan Kliksafe verschuldigde bedragen door middel van automatische incassovan de bank-of girorekeningvan de Klantafgeschreven.

17.2 De Klant is verplicht Kliksafe te machtigen een automatische incasso te kunnen uitvoeren. De Klant is verplicht binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst dan wel binnen 10 dagen na eerste schriftelijke verzoek van Kliksafe, alle daartoe benodigde correcte en volledige gegevens aan Kliksafe te verstrekken. Indien de machtigingskaart niet binnen de genoemde termijn is ontvangen, ontvangt de Klant van Kliksafe een laatste sommatie. Indien niet binnen een termijn van vijf dagen na de laatste sommatie de Klant gehoor heeft gegeven aan de sommatie, is Kliksafe gerechtigd zonder nadere aankondiging de Klant af te sluiten en afgesloten te houden zolang de Klant zijn verplichtingen niet na is gekomen. Deze afsluiting ontslaat de Klant niet van zijn (betalings)verplichtingen jegens Kliksafe.

17.3 Indien de Klant niet tijdig (via het automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert Kliksafe hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van vijf dagen. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

17.4 Vanaf de datum van het verzuim is de Klant over al hetgeen hij aan Kliksafe verschuldigd is, rente verschuldigd van 1% per maand of gedeeltevan de maand over de vervallen bedragen vanaf de vervaldatum tot en met de datum der algehele betaling. In het geval de wettelijke (handels)rente (tijdelijk) hoger mocht zijn dat de contractuele rente, is de wettelijke (handels)rente over die periode verschuldigd. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen voornoemde termijn betaalt, is Kliksafe eveneens (en behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschortingvan de uitvoering van enige Overeenkomst. Is de Klant in verzuim geraakt ten aanzienvan de nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofdevan de Overeenkomst of deze Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

17.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kliksafe is het Klant niet toegestaan enige schuld aan Kliksafe te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Kliksafe aan Klant.

17.6 Kliksafe is gerechtigd een kredietwaardigheidonderzoek naar de Klant te (doen) uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan Kliksafe zekerheid verlangen. De Klant heeft in dat geval recht op inzagevan de uitkomsten van het kredietwaardigheidonderzoek.

17.7 Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, heeft Kliksafe het recht bij of op ieder moment na het aangaanvan de Overeenkomst vanKlant zekerheid te verlangen in de vorm van een bankgarantie of anderszins veilig te stellen dat Klant zowel aan zijn betalings- als aan zijn overige verplichtingen zal voldoen. Het bedrag waarvoor zekerheid kan worden gevraagd zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Klant over een periode van zes maanden aan Kliksafe verschuldigd zal zijn. Indien de Klant geen gehoor geeft aan het verzoek tot het stellen van financiële zekerheid, is Kliksafe gerechtigd haar Diensten voor onbepaalde tijd op te schorten; een en ander ontslaat de Klant niet van zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 18: Beveiliging & Persoonsgegevens
18.1 De door Klant aan Kliksafe opgegeven (persoons)gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Kliksafe. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoeringvan de Overeenkomsten deze Voorwaarden, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Klant te verbeteren, klachtafhandeling en voor administratieve doeleinden. Klant mag de (persoons)gegevens die Kliksafe over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Klant heeft het recht Kliksafe te vragen daarvoor in aanmerking komende (persoons)gegevens van Klant te verwijderen of af te schermen. Kliksafe zal dit op verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Kliksafe en het privacy belang van Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Klant van Zaken en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd. De (persoons)gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voorzover op grondvan de relevantewetgeving betreffende bescherming van (persoons)gegevens vereist, toestemmingvan de Klantvoor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om (persoons)gegevens te verstrekken. Kliksafe is verplicht haar medewerking te verlenen aan aftappen in opdrachtvan de daartoewettelijk bevoegde autoriteiten.

18.2 Kliksafe verplicht zich in te spannen de Dienst dermate te beveiligen dat de persoonsgegevensvan de Klantzoveel mogelijk zijn beschermd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

18.3 Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Toegangscode, dient hij zulks onverwijld aan Kliksafe te melden, zowel telefonisch (bij de Servicedesk) als schriftelijk.

18.4 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Kliksafevan de (persoons)gegevens kan de Klant zich schriftelijk wenden tot Kliksafe ter attentie van de Servicedesk.

Artikel 19: Garantie
19.1 Kliksafe (i) garandeert dat Zaken – welke niet van een Leverancier is – op substantiële wijze overeenkomstig de door Kliksafe vastgestelde functionele specificatie(s) zal functioneren gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf het moment van aflevering door of namens Kliksafe, en (ii) garandeert hetzelfde voor Software gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf het moment van aflevering door of namens Kliksafe. Het garantiekader ter zake staat onder meer beschreven in artikel 19.

19.2 Alle garantieclaims c.q. reclames (hierna: ‘Garantieclaim’) ter zake gebreken of tekortkomingen uit hoofdevan de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden dienen Klanten binnen dertig (30) dagen na ontdekking van die gebreken of tekortkomingen of nadat deze ontdekt hadden kunnen zijn doch uiterlijk binnen drie maanden na leveringvan de Zaken als bedoeld in artikel 14.1 danwel voor wat betreft de Diensten na de dag waarop met de uitvoering van de overeengekomen Diensten is begonnen, schriftelijk aan Kliksafe te worden gemeld onder opgave van het/de hoe genaamd gebrekkige Zaak of Dienst, een deugdelijke beschrijving van het gebrek en het betreffende factuurnummer. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om enige Garantieclaims in te dienen. Eventuele gebreken en/of tekortkomingen die bij levering aanwezig zijn, dient Klant op de leveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden binnen de hierboven genoemde termijn.

19.3 Nadat Kliksafe een correct ingediende Garantieclaim heeft ontvangen, zal Kliksafe een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Klant dient toe te staan dat Kliksafe, diens werknemers of in haar opdracht handelende derden, de betreffende Zaken of Diensten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Kliksafe of de klacht gegrond is. Indien Kliksafe constateert dat de klacht gegrond is, zal Kliksafe of wel de Zaken vervangen door Zaken zonder gebreken, waarbij de gebrekkige Zaken aan Kliksafe worden geretourneerd, of wel de Zaken herstellen, waarbij Klant zijn volledige medewerking dient te verlenen, of wel de Diensten opnieuw verrichten, of tekortkomingen in de Diensten te herstellen, of wel de Overeenkomst ontbinden tegen crediteringvan de betaalde prijs, mits Klant ook in dat geval de geleverde Zaken aan Kliksafe retourneert.

19.4 Enigerlei Garantieclaim geeft Klant nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, de Overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering op verrekening te beroepen.

19.5 Op Zaken en/of Diensten van een Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij Kliksafe en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door Kliksafe, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd met de Zaken. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en Kliksafe om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden, met uitzonderingvan de twee vorige volzinnen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
20.1 De totale aansprakelijkheid van Kliksafe die uit de Overeenkomsten, Voorwaarden, offertes en/of de uitvoering ervan voortvloeit en/of daarmee verband heeft, is uitputtend beschreven in de bepalingen van (de leden van) artikel 20; buiten (de leden van) de in dit artikel 20 genoemde gevallen rust op Kliksafe geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de aardvan de betreffende vordering(en).

20.2 Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat slechts indien Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan (doch in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Klant met die schade bekend is geworden, dan wel had moeten zijn) op gedetailleerde en schriftelijke wijze bij Kliksafe meldt. Klant heeft geen recht op schadevergoeding indien de Zaken of Diensten waaraan de schade gerelateerd is door en/of namens Klant geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of bewerkt en/of anders gewijzigd.

20.3 Indien en voor zover enig handelen en/of nalaten van Kliksafe dood en/of lichamelijk letsel tot gevolg heeft, is Kliksafe hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, een en ander behoudens gebeurtenissen vanwege opzet of grove schuldvan de bedrijfsleiding van Kliksafe.

20.4 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuldvan de bedrijfsleiding van Kliksafe, is Kliksafe niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van en schade aan gegevens (bestanden) en schade door bedrijfsstagnatie) alsmede (ii) enige andere schade die in totaal meer bedraagt dan het door Kliksafe aan Klant uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende Overeenkomst over de periode van drie (3) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, heeft gefactureerd en die door Klant aan Kliksafe is voldaan met een maximum uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) per kalenderjaar. Onder ‘andere schade’ als genoemd in de vorige volzin wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke, betaalde kosten die Klant heeft moeten maken (a) ter vaststellingvan de oorzaaken de omvang van die ‘andere schade’, (b) ter voorkoming of beperking van die ‘andere schade’ mits die kosten daadwerkelijk hebben geleid tot die voorkoming of beperking ervan, en (c) om de prestatie van Kliksafe aan de betreffende Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover die Overeenkomst niet door Klant is ontbonden, (ii) redelijke, betaalde kosten die Klant maakt en/of heeft gemaakt in gevallen als beschreven in artikel 10, en (iii) materiële schade aan Zaken welke in direct verband staan met door Kliksafe geleverde Zaken en/of Diensten, dit met uitsluiting van schade aan Programmatuur en gegevensbestanden.

20.5 Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens Kliksafe, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

20.6 Kliksafe is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Kliksafe uit hoofde van een Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Kliksafe (derhalve of overigens) niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de Leverancier. Kliksafe heeft in dergelijke situaties  het recht om zonder rechtelijke tussenkomst onderhavige en gerelateerde verplichtingen op te schorten en/of – wanneer de situatie langer dan twee (2) kalendermaanden heeft geduurd – die betreffende Overeenkomst op schriftelijke wijze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kliksafe tot enigerlei schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding, wordt hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is nagekomen pro rata parte afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 21: Duur en beëindiging
21.1 Tenzij eenvan de bijzonderebepalingen ter zake duur en beëindiging van een Overeenkomst, zoals opgenomen in deze Voorwaarden van toepassing is, geldt hetgeen is bepaald in onderstaande bepalingen van artikel 21.

21.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een Overeenkomst gaat in vanaf de eerste dagvan de volgendevolle kalendermaand.

21.3 Een Overeenkomst waarvoor Klant geen vergoedingen betaald c.q. verschuldigd is, kan zonder nadere kennisgeving te allen tijde door Kliksafe worden beëindigd.

21.4 Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen door iedere Partij uitsluitend schriftelijk, doch uitsluitend per post of per fax, ondertekend door (een) daartoe bevoegd perso(o)n(en), met opgaaf van reden, worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand, een en ander uiterlijk in die betreffende kalendermaand.

21.5 Een Overeenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar), kan door de Klant tegen het eindevan de contracttermijn met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk worden opgezegd, bij gebreke waarvan de Overeenkomst telkens automatisch één jaar wordt verlengd. Indien Kliksafe de Overeenkomst niet wil verlengen deelt zij dit aan de Klant schriftelijk mee. De Overeenkomst eindigt dan tegen het einde van de contracttermijn, dan wel binnen één maand na mededeling.

21.6 Kliksafe is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (buiten rechte) te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens Kliksafe niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt en daarmee ook in verzuim is.

21.7 Kliksafe is gerechtigd enige Overeenkomst met Klant zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant surseance van betaling vraagt of wordt verleend, indien Klant zijn faillissement aanvraagt, het faillissement van Klant wordt aangevraagd of uitgesproken, onder Klant beslag wordt gelegd, de Klant onder curatele is gesteld, de Klant onder bewind is gesteld, de Klant in aanmerking is gekomen voor een schuldsaneringsregeling of om toepassing van een schuldsaneringsregeling heeft gevraagd, indien Klant komt te overlijden, of indien Klant geen Consument is overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan.

21.8 Kliksafe zal geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd zijn jegens Klant voor schade die Klant (beweerdelijk) lijdt ten gevolge van beëindiging of ontbinding van enige Overeenkomst, ongeacht op welke grond de beëindiging c.q. ontbinding plaats vindt.

21.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 21.6 heeft Kliksafe, indien eenvan de daar genoemde gevallen zich voor doet of indien Kliksafe redelijkerwijs mag verwachten dat Klant zal tekortkomen in de nakomingvan de Overeenkomst, ook het recht (a) van Klant voor lopende en nog te sluiten Overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering of uitvoering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen, (b) haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Klant of uit deze Voorwaarden op te schorten, onverminderd het recht van Kliksafe gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen, (c) zonder rechterlijke tussenkomst betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor zover die overeenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, en/of (d) zonder rechterlijke tussenkomst alle met Klant gesloten Overeenkomsten ten aanzien waarvan Klant niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 22: Slotbepalingen
22.1 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen uit de Voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoelingvan de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Indien Partijen hier onderling niet uitkomen is de rechter waar het geschil aanhangig is of aanhangig kan worden gemaakt bevoegd de bepaling om te zetten naar een bepaling waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoelingvan de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

22.2 De Klant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Kliksafe, onder vermelding van de ingangsdatum van de wijziging. In geval Kliksafe zich tot de Klant heeft te wenden, mag Kliksafe het door de Klant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat Kliksafe een nieuw adres schriftelijk wordt medegedeeld.

22.3 Ingeval van een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, of een definitief faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van de Klant, stelt deze Kliksafe daarvan terstond schriftelijk op de hoogte.

22.4 Op betrekkingen tussen de Klant en Kliksafe is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdragvan de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (‘CISG’) is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden, offertes en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Utrecht (behoudens hoger beroep en cassatie), tenzij Kliksafe als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechtervan de woon- of vestigingsplaats van Klant, alsmede tenzij Partijen in het betreffende geval alsnog bindend advies of arbitrage overeenkomen, alsmede tenzij er sprake is van een onderstaand geschil.

Geschillen tussen een Klant die Consument is, en Kliksafe, over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomstmet betrekking tot door Kliksafe te leveren of geleverde Diensten welke vallen onder de Telecomminicatiewet, kunnen zowel door die Klant als Kliksafe worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (Postbus 90600, 2509 LP) te Den Haag.  Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien die Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan Kliksafe heeft voorgelegd. Kliksafe zal hierop binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht (‘Termijn‘) schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan die Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld. Binnen dertig (30) dagen na ontvangstvan de inhoudelijke reactie van Kliksafe, dan wel binnen dertig (30) dagen na het verstrijkenvan de Termijn indien Kliksafe die reactie niet heeft gegeven, kan die Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie. Wanneer die Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Kliksafe aan deze keuze gebonden. Indien Kliksafe dat wil doen, moet zij de betreffende Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat, en daarbij aankondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglementvan de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden door middel van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Fair Use Policy van Kliksafe B.V.
De Fair Use Policy van Kliksafe is erop gericht om (A) excessief of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting c.q. Diensten van Kliksafe en de bandbreedte daarvan, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitgezonderd tot) excessief en/of oneigenlijk telefoneren, datastreamen (beeld, geluid of anderszins) of down-/uploaden, en (B) overlast c.q. andere onevenredige hinder voor andere Klanten van Kliksafe, anderen, en Kliksafe zelf te voorkomen. Om die redenen hanteert Kliksafe een Fair Use Policy, zodat Kliksafe kan ingrijpen wanneer een Klant deze richtlijnen overtreedt.

Van Fair Use is sprake als het gebruik niet-excessief of niet-oneigenlijk is. Van excessief gebruik is sprake als de Klant structureel significant meer dan gemiddeld gebruikmaakt van de Aansluiting c.q. Diensten. Dit bijvoorbeeld door een telefoonverbinding lang te laten openstaan, of het voeren van grote aantallen korte gesprekken in een kort tijdbestek. Van oneigenlijk gebruik is sprake als een dergelijke gebruik op basis van algemeen aanvaarde normen c.q. op basis van de wet niet is toegestaan, zoals het veroorzaken van overlast c.q. hinder.

In de praktijk is de bandbreedte die de Klanten ter beschikking staat meer dan ruim toereikend voor al het Fair Use gebruik door Klanten. Echter, indien Kliksafe excessief of oneigenlijk gebruik constateert, behoudt zij zich het recht voor om maatregelen te nemen om een en ander te beperken, voorkomen danwel stoppen. Kliksafe kan in dergelijke gevallen bijvoorbeeld de Aansluiting c.q. Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruikstellen, wijzigen of blokkeren. Overige sancties en consequenties staan in de Kliksafe Voorwaarden. De beoordeling van excessief of oneigenlijk gebruik is ter discretie van Kliksafe, en die beoordeling alsmede consequenties daarvan kunnen Kliksafe niet worden aangerekend.

In dergelijke gevallen zal Kliksafe de betreffende Klant informeren per e-mail met het advies om zijn gebruik alsnog aan te passen aan onderhavige Fair Use Policy. De Klant krijgt daarbij een redelijke termijn om zijn gebruik aan te passen. Indien Klant binnen deze aangegeven termijn geen maatregelen neemt om het gebruik aan te passen, behoudt Kliksafe zich het recht voor om bovengenoemde maatregelen uit te voeren.

Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 28 februari 2012 onder nummer 53079809.