Let op! U gebruikt een sterk verouderde browserversie.

Deze browser heeft veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden van deze en andere websites weergeven.
Lees meer over het upgraden van uw browser .

MijnKliksafe is wel goed bereikbaar.

 

Wijziging Algemene Voorwaarden

Vanaf 1 maart zijn de Kliksafe de Algemene Voorwaarden gewijzigd. De wijziging betreft voornamelijk een algehele update i.v.m. nieuwe wetgeving waaraan wij als provider moeten voldoen.

Daarnaast zijn de volgende items toegevoegd:

  • Door de vernieuwde contracten met KPN en DFN, verandert er in de techniek het een en ander. (§ 23.4)
  • De ondersteuning op het gebied van support bij bijvoorbeeld WIFI (Art. 29) en Telefonie (Art. 30) is verder beschreven.
  • Omdat we sinds 2023 ook Qustodio als dienst leveren is een paragraaf (Art. 35) toegevoegd over het leveren van producten van derden.

 

Verwijderd zijn de paragrafen over Eigendomsvoorbehoud (Art. 16) en Reclames (Art. 20).

Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Vorige Algemene Voorwaarden

Nieuwe Algemene Voorwaarden

4.3 Kliksafe kan de Aanvraag van de klant weigeren indien sprake is van de volgende gevallen:
(i)  de Klant niet binnen het verzorgingsgebied van Kliksafe woont of is gevestigd;
(ii) Kliksafe de Dienst en/of Zaken niet in de benodigde kwaliteit kan leveren op de locatie van de Klant;
(iii) de Klant minderjarig is;
(iv) de Klant niet beschikt over een bankrekeningnummer;
(v) de Klant bij Kliksafe een betaalachterstand heeft;
(vi) er voldoende aanleiding is te veronderstellen dat de Klant niet kredietwaardig is;
(vii) Kliksafe gegronde redenen heeft om de Aanvraag te weigeren.

4.3 Kliksafe kan de Aanvraag van de klant weigeren indien sprake is van de volgende gevallen, als:

(i) de Klant niet binnen het verzorgingsgebied van Kliksafe woont of is gevestigd;
(ii) Kliksafe de Dienst en/of Zaken niet in de benodigde kwaliteit kan leveren op de locatie van de Klant;
(iii) de Klant minderjarig is;
(iv) de Klant niet beschikt over een bankrekeningnummer;
(v) de Klant bij Kliksafe een betaalachterstand heeft;
(vi) er voldoende aanleiding is te veronderstellen dat de Klant niet kredietwaardig is;
(vii) Kliksafe gegronde redenen heeft om de Aanvraag te weigeren;
(viii) de klant niet beschikt over een werkend Aansluitpunt.

10.2 De Klant dient minimaal een maand van tevoren zijn nieuwe adres schriftelijk of elektronisch aan Kliksafe mede te delen. De Klant kan zijn Aansluiting mee laten verhuizen naar een nieuw adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden. Het bepaalde in Artikel 4.3 is overeenkomstig van toepassing. De Klant dient de Randapparatuur te demonteren en mee te nemen naar het nieuwe adres. Het is de Klant niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in het Netwerkaansluitpunt of deze te (laten) verplaatsen, behoudens met instemming van Kliksafe.

10.2 De Klant dient minimaal zes (6) weken van tevoren zijn nieuwe adres schriftelijk, elektronisch of telefonisch aan Kliksafe mede te delen. De Klant kan zijn Aansluiting mee laten verhuizen naar een nieuw adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden. Het bepaalde in Artikel 4.3 is overeenkomstig van toepassing. De Klant dient de Randapparatuur te demonteren en mee te nemen naar het nieuwe adres. Het is de Klant niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen in het Netwerkaansluitpunt of deze te (laten) verplaatsen, behoudens met instemming van Kliksafe.

15.5 Klant is verplicht om Kliksafe binnen 48 uur op de hoogte te stellen, indien Klant onjuiste Zaken heeft ontvangen of als de Zaken beschadigd zijn of op andere wijze niet voldoen.

15.5 Indien de Klant de Zaken op het opgegeven afleveradres niet aanneemt en nadien niet afhaalt bij een depot, worden de Zaken aan Kliksafe retour verzonden door de bezorgdienst. Kliksafe is gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen, zoals benoemd in de overeenkomst.

18.3 Indien de Klant niet tijdig (via automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert Kliksafe hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van veertien dagen, na factuurdatum. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

17.3 Indien de Klant niet tijdig (via automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert Kliksafe hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van zeven (7) dagen na factuurdatum. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

25.4 Kliksafe wijst de Klant voor het gebruik van Internet een vast IP-adres toe. De Klant is verplicht om het door Kliksafe toegewezen IP-adres te gebruiken. Kliksafe is gerechtigd het IP-adres van de Klant te allen tijde te wijzigen, na voorafgaande aankondiging.

23.4 Kliksafe wijst de Klant voor het gebruik van Internet standaard een private IP-adres toe. De Klant is verplicht om het door Kliksafe toegewezen IP-adres te gebruiken. Op verzoek van de Klant kan Kliksafe – indien beschikbaar – een public IP-adres ter beschikkingstellen waarvoor kosten in rekening gebracht kunnen worden. Kliksafe is gerechtigd het soort IP-adres (private/public/statisch/ dynamisch) dat specifiek aan de Klant is toegekend, te allen tijde te wijzigen, na voorafgaande aankondiging. Het bepaalde in dit artikel heeft geen betrekking op wijzigingen van publieke IP- adressen die aan de Klant worden toegekend in het kader van veiligheidstoepassingen.

 

 

Toegevoegd:

4.4 In geval van de situatie van artikel 4.3(viii) is Kliksafe bevoegd de Aanvraag op te schorten indien het niet-werkende Aansluitpunt tijdelijk is. Een opschorting van Kliksafe laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet.

8.2 De Klant staat ervoor in dat de locatie van de Aanvraag voor een Dienst beschikt over een werkend Aansluitpunt.

9.5 Indien de bedenktermijn voor het ontbinden van de Overeenkomst is verstreken maar de oplevering van de Aansluiting is vertraagd door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Kliksafe liggen, kan de Klant de Overeenkomst beëindigen tegen betaling van de in de Overeenkomst genoemde kosten.

12.2 Ten behoeve van onderhoud en/of de opheffing van een storing en/of het verrichten van metingen in een internetverbinding, kan Kliksafe tijdelijk (een deel van) de internetverbinding buiten gebruik stellen. Kliksafe zal dit tot een minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig meedelen.

12.6 Het recht om op een vergoeding vervalt zes (6) maanden na de dag waarop de storing is verholpen.

12.7 Kliksafe kan op verzoek – indien en voor zover deze beschikbaar is – een dongel ter beschikking stellen aan de Klant ten tijde van een storing, waarmee alsnog toegang tot het Internet kan worden gerealiseerd. Indien de Klant van een dongel gebruik maakt, komt het recht op de vergoeding te vervallen.

12.8 De beschikbaarheid van Internet Access binnen de woning of ruimte waar de Dienst wordt geleverd, door middel van een draadloze verbinding, komt voor rekening en verantwoordelijkheid van de Klant. Een draadloze verbinding maakt derhalve geen onderdeel uit van de Diensten die Kliksafe aanbiedt.

25.3 Annulering van het monteursbezoek na afloop van de bedenktermijn is mogelijk tegen betaling van de in de Overeenkomst genoemde kosten.

Artikel 27. E-mail

27.1 De Klant is ermee bekend dat het opzeggen van het de Overeenkomst tot levering van Internet Access tot gevolg heeft dat het door Kliksafe aan de Klant verstrekte persoonlijk e-mailadres – en alle door de Klant aangemaakte e-mailadressen met gebruikmaking van een domeinnaam van Kliksafe – zal komen te vervallen. Kliksafe is niet aansprakelijk voor de informatie die verloren gaat naar aanleiding van de afsluiting.

27.2 De Klant beschikt over een e-mail-account dat kan worden benaderd via POP, webmail of iMap. Zes (6) maanden na afloop van de Overeenkomst tot levering van Internet Access wordt het e-mail- account en de betreffende inhoud automatisch verwijderd en kan dat e-mailaccount niet meer worden benaderd of geactiveerd.

27.3 Kliksafe maakt geen backup van e-mails op haar webserver. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verlies of verwijderen van e-mails.

SUPPORT

Artikel 28. Support algemeen

28.1 Kliksafe verleent support bij het leveren van haar Diensten, Zaken en Software. De supportverlening vindt plaats via het Klant Contact Centrum (KCC) van Kliksafe, te bereiken via de website van Kliksafe alsmede MijnKliksafe.

28.2 De Klant accepteert dat het noodzakelijk is voor het verlenen van support dat Kliksafe toestemming wordt gegeven om de Randapparatuur op afstand te benaderen. Deze toegang op afstand is beperkt tot de benodigde tijd om support te verlenen.

Artikel 29. Draadloze WIFI-verbinding

29.1 Kliksafe verleent support voor bij het optimaal functioneren van een draadloze WIFI-verbinding, maar zegt geen resultaat toe. Het leveren van een draadloze WIFI-verbinding maakt namelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst.

29.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de benodigde veiligheidsmaatregelen bij het instellen en gebruiken van een draadloze WIFI-verbinding.

TELEFONIE

Artikel 30. Telefonie

30.1 Voor het leveren van Telefonie dient de Klant te beschikken over een werkende internetverbinding van Kliksafe. De Dienst Telefonie is niet zonder internet van Kliksafe af te nemen.

30.2 Om gebruik te maken van Telefonie stelt Kliksafe een modem ter beschikking. Het bepaalde van Artikel 24 is daarop van toepassing. Indien de Klant reeds een modem heeft ontvangen van Kliksafe welke niet geschikt is voor Telefonie, zal Kliksafe een passend modem ter beschikking stellen. Het bepaalde in Artikel 24 en Artikel 26 is overeenkomstig van toepassing.

30.3 Indien de Klant reeds de Dienst Internet afneemt bij Kliksafe en daarnaast Telefonie wenst af te nemen, wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar voor zowel Internet als Telefonie. De Dienst Telefonie is maandelijks opzegbaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 35. Producten en diensten van derden

35.1 Indien de Klant via Kliksafe een Externe Dienst afneemt, komt de Klant een licentieovereenkomst overeen met de leverancier van de Externe Dienst. Daarop zijn de algemene voorwaarden van het betreffende Externe Dienst van toepassing, die bij het eerste gebruik van de Externe Dienst door de Klant geaccepteerd moeten worden.

35.2 De Klant heeft aan Kliksafe een verplichting tot betaling van de maandelijkse abonnementskosten voor het gebruik van de Externe Dienst.

35.3 Kliksafe zal alleen ondersteunende diensten bieden voor het aangaan, beëindigen of aanpassen van de voor de Externe Dienst benodigde licenties.

35.4 Onderhoud, support en aanvullende dienstverlening zullen door de leverancier van de Externe Dienst worden verricht.

35.5 Kliksafe geeft geen enkele garantie over de kwaliteit, werking en beschikbaarheid van de Externe Dienst.

35.6 Aansprakelijkheid van Kliksafe voor schade als gevolg van wanprestatie, fouten, niet-beschikbaarheid of ontbrekende functionaliteit van de Externe Dienst is uitgesloten.

 

Verwijderd:

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 De door Kliksafe aan Klant geleverde Zaken blijven eigendom van Kliksafe, zolang Klant de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren Zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Kliksafe op Klant heeft wegens tekortschieten in een nakoming van de Overeenkomsten ter zake van geleverde of te leveren Zaken.

16.2 Indien Klant tekort komt in een nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst(en) of indien Kliksafe goede gronden heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is Kliksafe bevoegd de aan Overeenkomst geleverde Zaken terug te nemen. Daartoe zal Klant aan Kliksafe op eerste verzoek toegang verlenen tot de onderneming dan wel de locatie waar deze Zaken zich bevinden. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Klant beslag wordt gelegd, indien Klant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd of uitgesproken of Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien Klant enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

16.3 Indien derden pretenderen rechten te hebben ten aanzien van door Kliksafe aan Klant geleverde doch nog niet betaalde Zaken, dient Klant Kliksafe binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Kliksafe is in dat geval gerechtigd om de betreffende Zaken bij Klant weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan, zonder dat leverancier gehouden is tot betaling aan Klant van enige vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het weg (laten) halen en terugnemen van die Zaken.

16.4 Indien Klant met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden in verzuim is, is Kliksafe gerechtigd de Zaken te allen tijde terug te nemen, onverminderd het recht van Kliksafe op volledige schadevergoeding van Klant wegens de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 20. Reclames

20.1 Alle reclames ter zake gebreken of tekortkomingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden dienen Klanten binnen 30 dagen na ontdekking van die gebreken of tekortkomingen of nadat deze ontdekt hadden kunnen zijn doch uiterlijk binnen drie maanden na levering van de Zaken als bedoeld in Artikel 15 danwel voor wat betreft de Diensten na de dag waarop met de uitvoering van de overeengekomen Diensten is begonnen, schriftelijk aan Kliksafe te worden gemeld onder opgave van het/de hoegenaamd gebrekkige Zaak of Dienst, een deugdelijke beschrijving van het gebrek en het betreffende factuurnummer. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om enige reclames in te dienen.

20.2 Nadat Kliksafe een correct ingediende reclame heeft ontvangen, zal Kliksafe een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Klant dient toe te staan dat Kliksafe, haar werknemers of in haar opdracht handelende derden, de betreffende Zaken of Diensten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Kliksafe of de klacht gegrond is. Indien Kliksafe constateert dat de klacht gegrond is, zal Kliksafe of wel de Zaken vervangen door Zaken zonder gebreken, waarbij de gebrekkige Zaken aan Kliksafe worden geretourneerd, of wel de Zaken herstellen, waarbij Klant zijn volledige medewerking dient te verlenen, of wel de Diensten opnieuw verrichten, of tekortkomingen in de Diensten te herstellen, of wel de Overeenkomst ontbinden tegen creditering van de betaalde prijs, mits Klant ook in dat geval de geleverde Zaken aan Kliksafe retourneert.

20.3 Enigerlei reclame geeft Klant nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, de Overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering op verrekening te beroepen.

31.3 Kliksafe heeft een limiet ingesteld op de belkosten, ter voorkoming van ongewenst gebruik van de Dienst Telefonie. De limiet kan op verzoek van de Klant worden verhoogd. De Klant accepteert in dat geval het risico dat hoge belkosten voor zijn of haar rekening komen bij ongewenst gebruik.